En person står med sitt röstkort och valkuvert i händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Socialdemokraterna i Lidköping

För en modern folkkyrka där det finns en plats för alla

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom. Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Socialdemokratin har sedan sitt bildande hyst ett stort engagemang för Svenska kyrkan. De första åren präglades av en kamp för religionsfriheten och mot kyrkans ställning som den styrande maktens förlängda arm. Socialdemokratin har genom sitt engagemang bidragit till att Svenska kyrkan steg för steg reformerats från att vara en statens maktkyrka till den demokratiskt förankrade folkkyrka vi ser idag. Denna utveckling har sin rot i övertygelsen om att det inte ska finnas över- och underordning i principen om alla människors lika värde och lika rätt. Det övergripande målet för socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan är därför att slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde.

Socialdemokratin och Svenska kyrkan har under de senaste mer än hundra åren utvecklats i ett ömsesidigt kritiskt förhållande till varandra. Svenska kyrkan och socialdemokratin har efter ett kritiskt inledningsskede vunnit varandras förtroende. Tusentals socialdemokrater gör i dag tjänst som förtroendevalda i Svenska kyrkans församlingar, stift och på nationell nivå. Med detta engagemang vill vi säkra Svenska kyrkans närvaro i hela landet. Svenska kyrkan ska som ett evangeliskt-lutherskt trossamfund vara rikstäckande såsom lagen om Svenska kyrkan föreskriver. Med vår närvaro i Svenska kyrkan bidrar vi också till kontinuitet i den förvaltning av kyrkans tillgångar som generationer har byggt upp.

Tillsammans med socialdemokrater av olika tro- och livsåskådning vill Socialdemokraterna som partiorganisation vara ett stöd för ansvarstagande socialdemokrater att i sina sammanhang kunna medverka till att de socialdemokratiska värderingarna om frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet kan förverkligas.

Socialdemokraterna i Lidköping Valmanifest 

 • Svenska kyrkan ska vara en kristen öppen kyrka både för den som är troende, tvivlande och för den som är sökande. Alla ska känna sig välkomna och värdefulla.
 • Kyrkan ska erbjuda ett rikt och varierat Gudstjänstliv.
 • Vi vill utveckla kyrkans solidariska roll i välfärden.
 • Vi vill att diakonin ska vara ett stöd för människor med behov.
 • Vi står upp mot rasism och religionsförtryck. I kyrkans egen verksamhet ska alla oavsett bakgrund känna sig välkomna och inkluderade.
 • Kyrkan ska vara relevant i både tradition och förnyelse. Traditioner måste förnyas för att bevaras och vara relevanta.
 • Kyrkan ska stå för alla människor lika värde oavsett tro, sexuell läggning, kön, etnicitet.
 • Allt motstånd mot kvinnor som är präster är oacceptabelt och måste upphöra.
 • Vi vill utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet.
 • Barn/ungdomsverksamhet och konfirmationsundervisning ska vara avgiftsfria.
 • Kyrkan ska stimulera kör och musikverksamheten.
 • Vi vill ge fler ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktikplatser.
 • Vi vill stärka ungas framtid i Svenska kyrkan som förtroendevalda och medarbetare, exempelvis genom ledarutbildning.
 • Vi vill skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Varje medarbetare ska ha möjlighet att växa och utvecklas.
 • Kyrkan och kyrkogårdarna ska vårdas och vara öppna för alla.