Foto: Kristin Lidell

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en integrerad del av Svenska kyrkan, oftast tillsammans med andra kyrkor och församlingar på de orter där det finns ett större eller medelstort sjukhus. I Lidköping är det Svenska kyrkan som ensam står för Sjukhuskyrkan som i första hand fokuserar på sjukhuset i Lidköping, men finns även till hands för kommunens vårdhem och äldreboenden.

Lidköpings församling är på ett särskilt sätt involverade i Hospice Gabriels verksamhet för vård i livets slutskede, genom att sjukhuskyrkans präst och diakon ingår i vårdteamet. Hospice Gabriel är en stiftelse som finns på sjukhusområdet.

Sjukhuskyrkans verksamhet finansieras av Lidköpings församling, med visst stöd från Skara stift. Vi finns tillhands för samtal, bön, andakter, bikt och krisstöd för patienter, anhöriga och personal. För närvarande arbetar präst, diakon och volontärer i Sjukhuskyrkan. Lokalerna finns i närheten av sjukhusapoteket, där också andaktsrum/meditationsrum är beläget. Det är öppet dygnet runt för alla att besöka.

Samtalsgrupp om sorg

Vi erbjuder dig, som är i yrkesverksam ålder och har förlorat någon som stått dig nära, möjlighet att vara med i en samtalsgrupp om sorg. Antalet deltagare i en grupp kan vara upp till åtta stycken. Vi kommer träffas vid fem tillfällen på sjukhuset i Lidköping. Var tredje vecka, tisdagar mellan kl. 18.00-20.00. Vår förhoppning är att samtalen kommer att beröra det som känns angeläget för dig.

Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller om du vill veta mer. Observera att anmälan inte är bindande.

Liknande samtalsgrupp erbjuds på sjukhuset i Skövde.

Samtalsgrupp för Dig som lever med någon som har cancer 

Vi bjuder in Dig som sammanbor med någon som har cancer alternativt lever nära någon som har cancer. Syftet med gruppen är att närstående ska få träffa andra som befinner sig i en liknande situation och få möjlighet att utbyta erfarenheter, ställa frågor och få stöd. 

Många kan uppleva en igenkänning och stöd i att få träffa någon i en liknande situation och kan uppleva ett stort värde i att dela berättelser med varandra eller bara lyssna på andras berättelser.  

Frågor och teman som kan tas upp är: Hur har livet blivit för dig? Att leva i ovisshet och med rädsla för återfall. Att befinna sig olika faser och ha olika behov som närstående och patient. Behandlingar och biverkningar – att stå bredvid. Vad har du för stöd i din omgivning? Var hämtar du kraft? 

Gruppen träffas fem tisdagar kl. 18-20 med start den 17 september. Gruppen möts därefter var tredje vecka. Antal deltagare är 5 till 8 stycken. 

Anmälan till gruppen görs till Onkologimottagningen på tel. nr: 0510-85 112. 
Obs! Antalet platser är begränsade. 

Gruppen leds av en sjuksköterska från Onkologimottagningen och sjukhusdiakon. Vid första träffen möts vi i entrén på Sjukhuset i Lidköping och går därefter gemensamt till ett samtalsrum. 

Vid frågor:
Onkologimottagningen tel. nr: 0510-85 112, Telefontid 8.30-16.00
Sjukhusdiakon: tel. nr: 0510-684 42 

Vad gör en volontär inom Sjukhuskyrkan?

Som volontärer hjälper vi sjukhuspräst med besök på sjukhusets vårdavdelningar. Oftast är det spontana besök, men ibland efter kallelse. Det är patientens behov som styr samtalen, och vi är i första hand lyssnande medmänniskor. Ibland blir det vardagliga spörsmål, ibland läser vi någon psalm eller bibeltext eller ber en bön tillsammans. Vi har tystnadsplikt, men om den enskilde så önskar kan vi förmedla kontakt med sjukhuspräst eller hemförsamling. Det är en stor förmån att få uppdrag som volontär. Vi ger litet men får mycket tillbaka!

Personal sjukhuskyrkan