Foto: Kristin Lidell

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en integrerad del av Svenska kyrkan, oftast tillsammans med andra kyrkor och församlingar på de orter där det finns ett större eller medelstort sjukhus. I Lidköping är det Svenska kyrkan som ensam står för Sjukhuskyrkan som i första hand fokuserar på sjukhuset i Lidköping, men finns även till hands för kommunens vårdhem och äldreboenden.

Lidköpings församling är på ett särskilt sätt involverade i Hospice Gabriels verksamhet för vård i livets slutskede, genom att sjukhuskyrkans präst och diakon ingår i vårdteamet. Hospice Gabriel är en stiftelse som finns på sjukhusområdet.

Sjukhuskyrkans verksamhet finansieras av Lidköpings församling, med visst stöd från Skara stift. Vi finns tillhands för samtal, bön, andakter, bikt och krisstöd för patienter, anhöriga och personal. För närvarande arbetar präst, diakon och volontärer i Sjukhuskyrkan. Lokalerna finns i närheten av sjukhusapoteket, där också andaktsrum/meditationsrum är beläget. Det är öppet dygnet runt för alla att besöka.

Samtalsgrupp om sorg

Vi erbjuder dig, som är i yrkesverksam ålder och har förlorat någon som stått dig nära, möjlighet att vara med i en samtalsgrupp om sorg. Antalet deltagare i en grupp kan vara upp till åtta stycken. Vi kommer träffas vid fem tillfällen på sjukhuset i Lidköping. Var tredje vecka, tisdagar mellan kl. 18.00-20.00. Vår förhoppning är att samtalen kommer att beröra det som känns angeläget för dig.

Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller om du vill veta mer. Observera att anmälan inte är bindande.

Liknande samtalsgrupp erbjuds på sjukhuset i Skövde.

Vad gör en volontär inom Sjukhuskyrkan?

Som volontärer hjälper vi sjukhuspräst med besök på sjukhusets vårdavdelningar. Oftast är det spontana besök, men ibland efter kallelse. Det är patientens behov som styr samtalen, och vi är i första hand lyssnande medmänniskor. Ibland blir det vardagliga spörsmål, ibland läser vi någon psalm eller bibeltext eller ber en bön tillsammans. Vi har tystnadsplikt, men om den enskilde så önskar kan vi förmedla kontakt med sjukhuspräst eller hemförsamling. Det är en stor förmån att få uppdrag som volontär. Vi ger litet men får mycket tillbaka!

Personal sjukhuskyrkan