Foto: Magnus Aronson

Personuppgiftshantering av förtroendevald

Om du är förtroendevald i Lidköpings församling hanterar vi dina personuppgifter.

För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och lag samt hålla en god kontakt med dig som förtroendevald i församlingen behöver vi spara och hantera följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Funktion
 • Arvode

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att ditt uppdrag som förtroendevald ska kunna fullgöras.

Vad är personuppgifter?

All information som går att härleda till en fysisk levande person, exempelvis namn, ålder, personnummer, kontaktinformation.

Vad är behandling av uppgifter?

Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Lidköpings församling är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för att följa de lagkrav som ställs på behandlingen.

Vi har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast kan kommas åt av de personer som behöver ha tillgång till dem.
För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare har vi kontakt med IT-systemleverantörer som ibland kan få tillgång till dina personuppgifter då de loggar in i systemet. Dessa har dock undertecknat avtal om att inte avslöja något om de uppgifter de får tillgång till.

Vi överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss eller på grund av lagkrav eller domstolsbeslut.

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen i Kyrksam, som är Svenska kyrkans organisationsregister, och för dig som har lön eller arvode i Hogia lön. Leverantörerna av dessa system är bundna av regler gällande hantering av personuppgifter. I de undantagsfall andra system används har vi tecknat biträdesavtal med leverantören.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

 • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
 • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
 • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
 • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
 • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt. 

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Lidköpings församlingskansli. Du kan också höra av dig till Lidköpings församlings dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Lidköpings församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.