Foto: Johannes Frandsen

Övriga begravningsceremonier

Inom de stora troslärorna finns det olika riktningar som inbördes kan skilja sig åt vad det gäller detaljer i vissa utföranden. Svenska seder och bruk kan också påverka i olika grad. Här nedan görs ett försök till en sammanfattning, det är dock alltid bäst att vända sig till respektive trossamfund för djupare information.

Frikyrkor

Begravningscermonier för de svenska frikyrkosamfunden skiljer sig inte märkbart från den Svenska kyrkans ordning. Som regel finns inga särskilda önskemål om gravplats utan den avlidne begravs på en allmän begravningsplats.

Katolska kyrkan

Idag kan man som katolik till skillnad från tidigare välja att bli kremerad. Det finns inga speciella regler för var begravningscermonin kan hållas, och som regel finns inga särskilda önskemål om gravplats utan den avlidne begravs på en allmän begravningsplats. I kistan placeras den döde med en rosenkrans eller kors i handen. Det är upp till de anhöriga vilken typ av blomsterdekoration man vill ha.

En celebrant välsignar graven innan kistan sänks ned. Prästen kastar även tre skopor mull i graven, gör korstecken och läser en bön. Vanlig gravanordning är ett kors, en sten eller en platta med en religiös text eller symbol.

Ortodoxa kyrkan

Kremering avvisas med hänvisning till traditionella teologiska skäl inom samtliga ortodoxa samfund utom den estniska och rumänska, där den kan förekomma. Man använder sig av en vanlig kista men detaljer kring hur den döde placeras och vad som placeras i kistan kan skiljas åt från de olika riktningarna. Om samfundet har en invigd ortodox kyrka eller kapell ska begravningen helst ske där. I annat fall kan en annan kyrka eller kapell användas.

Som regel finns inga särskilda önskemål om gravplats utan den avlidne begravs på en allmän begravningsplats men inom de flesta ortodoxa samfund inviger officianten graven innan kistan sänks ner. När kistan väl är på plats läses en välsignelse.

Islam

De olika riktningarna inom islam som finns i Sverige har liknande syn på begravningscermonierna. På grund av arbetsmiljöskäl begravs de flesta muslimer i Sverige i kista, även om det egentligen inte är enligt muslimsk tradition. I kistan placeras den döde liggande på höger sida med korslagda armar och med ansiktet mot Mecka. Enligt muslimsk tro är kremering, då det medverkar till kroppens förintelse, förbjudet och därför sker endast jordbegravningar. Kistan ska vara enkel och saknar utsmyckningar. Blomsterdekorationer förekommer inte heller.

Själva begravningscermonin sker oftast vid graven. En gemensam bön inleder begravningscermonin, och alla förblir stående - till skillnad från övrig muslimsk bön. När kistan sänks ned i graven läser imamen eller någon annan ur Koranen. Ett tal över den döde hålls sedan. De sörjande tar sedan jord och strör på kistan.

För muslimer är det viktigt med särskilda gravplatser med riktning mot Mecka. Gravplatserna bör ha tydlig avgränsning mot övriga gravplatser om de ligger på allmän begravningsplats. Graven ska grävas så att den dödes ansikte ligger vänt i riktning mot Mecka och vara tydligt markerad så att man inte av misstag går på graven.

På Södra begravningsplatsen finns ett muslimskt gravkvarter.