Foto: Magnus Aronson

Bli medlem

Den som tillhör kyrkan bidrar till den verksamhet som kyrkan utför för människor i alla åldrar. Man bidrar också till att våra kyrkor hålls i gott skick och kan vara levande samlingspunkter, inte endast minnesmärken. Man bidrar också till den insats kyrkan utför i samhället på skolor, sjukhus och äldrevård, socialvård, försvar, fängelser, för utlandssvenskar o.s.v.

Livet i Innerstaden

En hälsning till Dig, medlem i Svenska kyrkan, från den verksamhet som Du är med och möjliggör i Lidköpings innerstad.

Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir därmed upptagen i Svenska kyrkan. Den som döps i någon annan kristen kyrkas ordning kan inträda genom att anmäla sig. Det finns också möjlighet att tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som för den trosvisse, för den som har hunnit kortare likväl som den som har hunnit längre på trons väg. Den som tillhör Svenska kyrkan och är bosatt i Sverige tillhör någon av kyrkans församlingar, vanligen den territoriella församling inom vars område personen är folkbokförd.

Vad får du för din kyrkoavgift?

Den som tillhör kyrkan bidrar till den verksamhet som kyrkan utför för människor i alla åldrar. Man bidrar också till att våra kyrkor hålls i gott skick och kan vara levande samlingspunkter, inte endast minnesmärken. Man bidrar också till den insats kyrkan utför i samhället på skolor, sjukhus och äldrevård, socialvård, försvar, fängelser, för utlandssvenskar o.s.v. Vill du läsa mer om hur Svenska kyrkan verkar i samhället kan du göra det här!

I lidköpings församling är alla välkomna till en bred verksamhet på vardagarna och till gudstjänster av olika slag i de tre kyrkorna; S:t Nicolai kyrka, S:t Sigfrids kyrka och S:ta Maria kyrka. I första hand på söndagar men även på vardagar.

Församlingen har...barngrupper för alla åldrar där ditt barn kan vara med i samlingar varje vecka under terminerna. Vi delar ut Barnens Bibel till femåringar och Psalmbok till årskurs två.
... barnkörer och ungdomskörer för olika åldersgrupper.
... konfirmationsläsning med olika inriktning, med lägerverksamhet, musik o.s.v.
... ett samarbete med samhället när det gäller kontakt med ungdomar.
... bibelstudiegrupper, och ett omfattande Alpha-arbete.
... en bred diakonal verksamhet med stöd för utsatta grupper t.ex. ensamma mödrar, dagträffar med gemenskap och underhållning, leva vidare grupp, gratis stödjande samtal med diakon, rådgivning, begränsad hjälp i ekonomisk nödsituation.
... regelbundna andakter.
... musikgudstjänster med skiftande innehåll, ofta med medverkande musiker som är kända utanför församlingen och ibland även från utlandet.
... personal i samarbete med RIA-verksamheten.
... födelsedagsfester för äldre medlemmar som fyller 80, 85, 90, 95 eller mera.
... syföreningar som bidrar till internationellt bistånd och missionsarbete.

Du kan även få samtala med en präst när du har frågor som rör den kristna tron eller själavård i allmänhet.

I församlingen finns också en sjukhuspräst och en sjukhusdiakon som kan kontaktas när man vistas på vårdinrättningar och äldreboenden inom församlingen, och som också spontant gör besök där. Församlingen deltar i kommunens övergripande beredskapsarbete.

Vi samarbetar med frikyrkoförsamlingar i Lidköping beträffande "Gemenskapsjul", sommarveckor på Skogshyddan o.s.v

Allt detta och mer därtill är du som medlem med och betalar till. Tack för att du vill bidra till det och välkommen med!

Att inträda i Svenska kyrkan

Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir upptagen i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan godkänner andra kristna kyrkors dop som giltiga. Det betyder att de tillsammans med anmälan kan leda till upptagande i kyrkan.

Ett barn under 18 år kan bli medlem efter meddelande från barnets vårdnadshavare till församlingsexpeditionen. Meddelandet kan vara skriftligt eller muntligt, dock ej per telefon. Vårdnadshavare behöver inte själva vara kyrkotillhöriga.

Den som fyllt 18 år och vill inträda i Svenska kyrkan, blir efter skriftlig anmälan anhörig om:

  • han eller hon är döpt i Svenska kyrkan eller annan evangelisk-luthersk kyrkas ordning

  • är döpt i någon annan kristen kyrkas ordning och begär undervisning i Svenska kyrkans tro, eller

  • samtidigt med anmälan begär undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse för dop.

Skillnaden mellan ett meddelande och en anmälan är att ett meddelande endast tas emot och registreras medan en anmälan prövas.

Inträde begärs i den församling man är kyrkbokförd genom en anmälan. Anmälan görs antingen personligen eller genom att man lämnar in en egenhändigt undertecknad handling. Barn som fyllt 12 år skall själv samtycka till inträdet.

Att utträda ur Svenska kyrkan

Den som utträder säger därmed att han eller hon inte längre vill höra till Svenska kyrkans gemenskap omkring Jesus Kristus och den kristna tron. Den som utträder markerar att han eller hon heller inte ekonomiskt vill stödja kyrkans verksamhet genom att betala kyrkoavgift.

Den som utträder gör i allmänhet detta därför att han eller hon tillhör något annat trossamfund eller därför att han eller hon är motståndare till eller i varje fall likgiltig inför den kristna religionen - eller inför kyrkan. Kyrkan respekterar ett sådant ställningstagande och vill på intet sätt tvinga eller övertala någon att mot sin vilja tillhöra Svenska kyrkan.

Den som utträdet betalar ingen kyrkoavgift till det kyrkliga arbetet, men alla som är folkbokförda i Sverige debiteras genom skattemyndigheten en begravningsavgift. Avgiften varierar i landets församlingar. I Lidköpings församling är den f.n 0,33 kr. Denna avgift gäller kostnad för begravningsverksamheten (lokal för begravningsgudstjänst eller begravningsceremoni, kremation, transporter, gravplats, gravsättning) som ju kyrkan ombesörjer åt samhället för alla medborgare.

Utträde begärs i den församling man är kyrkbokförd genom en anmälan. Anmälan görs antingen personligen eller genom att man lämnar in en egenhändigt undertecknad handling. Barn som fyllt 12 år skall själv samtycka till utträdet.

Efter att anmälan granskats och antecknats, skickas ett skriftligt bevis om utträdet. Kyrkotillhörigheten upphör från och med den dag då anmälan om utträdet kom in till församlingens expedition/kyrkoherde. Kyrkoavgiften debiteras av skattemyndigheten. Man måste begära utträde före den 2 november för att befrias från kyrkoavgift följande år.

Alltid välkommen

Den som utträder kan om han eller hon så önskar återinträda i Svenska kyrkan genom skriftlig anmälan därom. Också den som utträtt ur Svenska kyrkan är alltid välkommen till kyrkans gudstjänster.

Vad förlorar den som utträder?

• Sin rösträtt vid kyrkliga val.
• Sin valbarhet till kyrkliga förtroendeuppdrag.
• Sin lagfasta rätt till kyrkans tjänster.

 

Dop: Det är naturligt att man tillhör kyrkan när man begär dop för sitt barn. Barnet blir kyrkotillhörig genom dopet. Dock vägrar kyrkan inte dop om vårdnadshavaren t.ex. anger faddrar som är döpta och tillhör Svenska kyrkan och är beredda att känna ansvar för barnets kristna vägledning.

 

Konfirmation: Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan inte bli konfirmerad. Givetvis är även ungdomar som inte är tillhöriga välkomna till konfirmationsläsning, men de konfirmeras först sedan de döpts och inträtt i Svenska kyrkan.

 

Vigsel: Vid vigsel är grundregeln att minst en av parterna tillhör Svenska kyrkan.

 

Begravning: När den som inte tillhör Svenska kyrkan avlider, kan kyrklig begravning inte erbjudas. Respekten för den avlidnes önskan att stå utanför Svenska kyrkan får anses förutsätta att jordfästning i Svenska kyrkans ordning inte skall ske. Det är viktigt att den som utträder ur kyrkan informerar anhöriga om detta och talar om sina önskemål angående begravningsceremonin.

 

Tacksägelse: Det vill säga tillgännagivande av dödsfall vid gudstjänst, sker normalt inte om den avlidne utträtt ur Svenska kyrkan. Närstående kan dock begära att tacksägelse skall läsas.