Foto: Magnus Aronson

Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingens ekonomi och olika verksamheter.

Arbetsutskott

Arbetsutskottets främsta uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden, utom de ärenden som bereds av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet. Utskottet är församlingens personalorgan och företräder som sådan församlingen som arbetsgivare och tecknar bindande avtal. Kyrkoherden har rätt att delta i överläggningarna, men har inte beslutanderätt.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ. Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, bland annat mål och riktlinjer för verksamheten, budget och val av revisorer och ledamöter i kyrkorådet.

Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet skall på kyrkorådets uppdrag driva och förvalta begravningsverksamheten inom Lidköpings församling. Uppdraget omfattar även tillhörande gravskötsel. Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften och gravskötsel skall vara självfinansierad. Kyrkoherden har närvarorätt men ingen beslutanderätt

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet har omsorg för församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Valberedning

Till sin hjälp att bereda valärenden har Kyrkofullmäktige utsett en särskild valberedning. Denna bereder samtliga valärenden som kyrkofullmäktige fattar, både i samband med en ny mandatperiod men också fyllnadsval löpande under 4-årsperioden.

Valnämnd

Det är obligatoriskt att det i varje församling finns en Valnämnd. Denna ansvarar för valets genomförande på det lokala planet och skall i övrigt biträda Stiftsstyrelsen och fullgöra ålagda uppgifter enligt Kyrkoordningen.

personuppgiftshantering förtroendevalda

Därför behöver vi hantera dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!