Foto: Alex Giacomini

För urna och aska

Läs lite mer om vad kremering innebär och hur en urnsättning går till. Vid en kremering finns ganska många gravsättningsalternativ att välja mellan.

Hur går en urnsättning till?

Askan efter en avliden som har kremerats skall gravsättas inom ett år från kremeringsdatumet.

Kremering

Krematoriet ligger i samma byggnad som Hoppets kapell, på Södra begravningsplatsen.

Urngrav

I en urngrav kan bara urnor gravsättas, vilket skiljer den från en kistgrav där främst kistor men också urnor kan rymmas. Om det redan finns en befintlig familjegrav har man alltså möjlighet att gravsätta även en urna i den. I en urngrav får det plats upp till sex stycken urnor. Vanligtvis sker urngravsättningen några veckor efter begravningscermonin i närvaro av de anhöriga. Gravrätt på 25 år följer med urngraven och man kan därför ha en gravsten med plats för dekorationer. Gravsättning av urnor kan ske på både Norra och Södra begravningsplatsen.

Askgrav

Askgravar finns på både Norra och Södra begravningsplatsen. En askgrav är en mindre urngravplats med särskilda bestämmelser där bara två urnor får plats och är ett alternativ till den traditionella urngraven. De anhöriga får närvara under gravsättningen som sker i gräsytan framför rabatten. En namnplatta/gravsten placeras på den allmänna ytan. Askgravar har gravrätt på 25 år och ett obligatoriskt skötselavtal tillkommer för samma tid och betalas av gravrättsinnehavaren. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om den allmänna planteringsytan.

Ordning för askgravar Norra begravningsplatsen
Ordning för askgravar Södra begravningsplatsen

Minneslund

I minneslunden är gravsättningen helt anonym. Där finns inga gravstenar eller andra personliga markörer. Askan gravsätts i minneslunden utan närvaro av de anhöriga. Istället för individuella gravsmyckningar finns det en gemensam plats där blommor och ljus kan sättas, samt plats för vinterdekorationer under vintertid. Den traditionella minneslunden för askor på Södra begravningsplatsen ligger i en lugn och fridfull natur, som fungerar som en sorgeplats istället för en individuell gravplats för de anhöriga.

Eftersom det inte finns någon gravrätt i minneslunden sköts underhållsarbetet av oss på kyrkogårdförvaltningen.

Här finns en länk till en pdf-fil om vad som gäller för minneslunden!

Askminneslund

Askminneslunden skiljer sig från den traditionella minneslunden i och med den inte är helt anonym. Den avlidnes namn graveras på en bronsplatta som placeras på en gemensam sten och som avlägsnas efter 25 år. Anhöriga får vara med vid gravsättningen och efterlevande kan reservera plats intill den gravsatta. Askminneslunden finns både på Norra och Södra begravningsplatsen.

Spridning av aska

En mindre traditionell gravsättning är spridning av aska i naturen. Den avlidne kanske vill få askan spridd över vattnet, i skogen eller på någon annan plats av personligt värde. Det finns dock regler för var man får sprida aska och det är Länsstyrelsen i det län där spridningen ska ske som ger tillstånd. Man kan inte söka om förhandstillstånd utan prövning kan först ske när en spridning är aktuell. Det går dock att i förväg ta reda på hur Länsstyrelsen skulle ställa sig till spridning på en viss plats. När man fått tillstånd är det de anhöriga som ansvarar för att askan sprids.

Bokning för att hämta urnan görs hos kyrkogårdsförvaltningen minst tre dagar innan. Tillståndet från Länsstyrelsen ska då visas upp. Viktigt att veta är att man inte får förvara urnan i hemmet eller hos begravningsbyrån och därför skall urnan hämtas om möjligt samma dag som spridningen ska ske.