Begravningsplatser

Inom församlingen finns två begravningsplatser, Södra och Norra.

Södra begravningsplatsen

1916 invigdes Södra begravningsplatsen då Norra begravningsplatsen, på grund av den ökande befolkningen i Lidköping, inte längre var tillräckligt stor. Begravningsplatsen ligger på ett stort område som utvidgats i etapper. Varje ny del har fått en tidstypisk karaktär vilket gör att de olika områderna skiljer sig betydande från varandra.

Södra begravningsplatsens äldre delar från det tidiga 1900-talet har sparsamma grönområden och mestadels grusade ramgravar. I områdets nordvästra del ligger de yngre delarna från 1960 - 1970-talet, där växtligheten är desto rikare och gravarna är gräsbevuxna och ligger i stående led utan inramning. Områdets nyaste delar ligger i den östra delen och har en mindre strikt form utan gångar, med gräsmattor och buskage. Minneslunden i den sydvästra delen invigdes 1985. På begravningsplatsen sker en löpande utveckling av nya gravsättningsalternativ vilket gör att det nu finns plats för de flesta typer av gravplatser.

I väst-östlig riktning går den äldsta huvudaxeln i form av en björkallé. Mitt på den står en klockstapel i trä. En allé av serbisk gran leder fram till Hoppets och Ljusets kapell, och krematoriet. På Södra begravningsplatsen ligger även kyrkogårdexpeditionen.

Kika runt på begravningsplatsen!

Muslimska kvarteret

Det muslimska kvarteret är beläget på Södra begravningsplatsens östra del och togs i bruk år 2000. Gravkvarteret är till formen rektangulärt med kistgravar orienterade med riktning mot Mekka. Området inramas av idegransbuskage på tre sidor och ett blandbuskage på en sida. Gravkvarteret kan användas av muslimer inom Lidköpings församling samt av muslimer inom angränsande församlingar som har tecknat avtal.

Norra begravningsplatsen

1859 uppfördes den äldsta delen av Norra begravningsplatsen. Tio år tidigare hade den stora stadsbranden i Lidköping angripit S:t Nicolai kyrka och dess omgivning. Det tillsammans med att kyrkogården runt kyrkan var för trång, gjorde att man beslutade att uppföra en ny begravningsplats. Samma år som Norra begravningsplatsen togs i bruk upphörde användningen av kyrkogården runt S:t Nicolai kyrka och den anlades som en park. 1861 ritade arkitekten FB Oppman det vackra kapellet som står i mitten av kyrkogården.

Norra begravningsplatsen är ur kulturhistoriskt perspektiv intressant. Den är ett bra exempel på en begravningsplats från 1800-talets slut. Gravtyperna spänner från 1800- till 1900-tals karaktär - från naturromantiska gravvårdar till nygotik och urngravar i funkisstil. Här ligger en rad historiskt intressanta personer begravda, bland annat prosten Gunnar Wennerberg med makan Sara Klingstedt, den rika köpmannen Gustaf Lidbeck, handlaren A P Särnmark och apotekaren Mathias Kylander.

Norra begravningsplatsen har växt i omgångar, senaste markförvärvet skedde 1972. En ny askminneslund anlades 2018. Förutom askminneslund finns även askgravar och urngravar som gravsättningsalternativ.

Norra kapellet används idag som personalbyggnad och har även ett litet kapell på sidan där man hämtar urnan inför gravsättning.

Ta en titt på begravningsplatsen!

Hitta graven

På Svenska Gravars hemsida kan du söka bland alla gravsatta på våra begravningsplatser, Södra och Norra begravningsplatsen.

Ta mig till Hitta graven!