Foto: Magnus Aronson

Att vara gravrättsinnehavare

Som gravrättsinnehavare har man vissa skyldigheter. Man ska till exempel hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Fram till 1 april 1991 ärvdes gravrättsinnehavet i rakt nedstigande led.

Idag är dödsboet till den avlidne gravrättsinnehavaren skyldig att anmäla till huvudmannen vare sig någon vill bli gravrättsinnehavare eller inte. Detta ska göras inom sex månader från dödsfallet.

För att kunna bli gravrättsinnehavare ställs det vissa krav. Antingen finns det släktskap till den avlidne eller att man har en nära anknytning på annat sätt till den tidigare gravrättsinnehavaren eller de gravsatta.

Gravrättsinnehavarens rättigheter

  • Har möjlighet att förnya gravrätten (under vissa villkor).
  • Återlämna, överlämna och förordna gravrätten.
  • Bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen.
  • Förse gravplatsen med gravanordning.

Gravrättsinnehavarens skyldigheter

  • Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.
  • Ansöka om att få sätta upp gravanordning (gravsten och ev. gravram).

Om gravplatsen missköts kan det innebära att gravrätten förverkas. Men innan det går så långt tar vi kontakt med den berörda gravrättsinnehavaren.

personuppgiftshantering för gravrättsinnehavare

Därför behöver vi behandla dina personuppgifter, och detta är dina rättigheter.

Läs!