En präst håller upp ett dopbarn
Foto: Magnus Aronson / IKON

Dop

"Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem"


Vad är dopet egentligen?

Dopet är ett sakrament i Svenska kyrkan. Med sakrament menar vi en handling som Jesus instiftat. Vid dopet får man löfte om Guds närvaro och förlåtelse, samtidigt blir man tillhörig Svenska kyrkan och får gemenskap med alla döpta i den världsvida kyrkan.

Kan man döpas som vuxen?

I vår kyrka är det vanligast att man döps som barn, men också ungdomar och vuxna döps. Vill du döpa ditt barn, eller själv bli döpt, så ring till präst eller pastorsexpedition.
Vuxna döps oftast i en egen enskild dopgudstjänst efter undervisning i den kristna tron.

Praktiska detaljer

För att boka ett dop i våra kyrkor och kapell, ringer du enklast pastoratsexpeditionen i Lessebo på tel 0478-344 00 och bokar kyrka, datum och tid. Meddela gärna om ni är intresserade av att boka våra lokaler till dopfest efter gudstjänsten. Givetvis kan du också vända dig till din församling och präst för mer information och vägledning. Du kan också maila oss. 

Fadder, gudmor och gudfar?

Döps vi som spädbarn, väljer många föräldrar att ha faddrar till sina barn. I gamla tider hade fadderskapet en juridisk innebörd. Hände det något med föräldrarna så att de inte kunde ta hand om sitt barn, var det faddrarnas uppgift att uppfostra och försörja barnen.

Idag saknas den juridiska innebörden av fadderskapet, men faddrarna kan mycket väl vara några som man vill ska ta hand om ens barn vid t ex föräldrarnas död. Viktigt är att välja "yngre" faddrar som kan följa barnen en bit upp i ålder. Faddern bör dock gärna ha nått "konfirmationsåldern", 15 år. Det finns dock inget krav på att faddern ska vara konfirmerad enligt Svenska kyrkans ordning. 

Att få vara fadder brukar någon släkting eller vän känna som ett viktigt hedersuppdrag.
Faddrarnas uppgift tillsammans med föräldrarna är att berätta för det döpta barnet vem Gud är och vad det innebär att leva som kristen. För att få bli fadder måste faddern eller faddrarna vara döpta i ett kristet samfund.

Det stora sammanhanget

Att bli döpt är att sättas in i, leva i och leva ut något som finns i och är av evighet. Att döpas är att  inlemmas i den världsvida kyrkan, i gemenskap med Gud och varandra.
Vi kan inte skydda våra barn för allt som är svårt och farligt, men vi ber Gud om hjälp och beskydd, och att barnen även i de svårigheter som de kan få möta i framtiden ska få styrka att ta sig igenom.

Ljuset- en stark symbol

Vid dopet får barnet ett ljus och dopljuset säger följande ord ifrån Jesus: "Jag är världens ljus. Om du följer mig, ska du inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Med dessa ord vill vi hälsa dig välkommen att anmäla ditt barn till dopet.
 

Läs mer på Svenska kyrkans sidor om dopet.

Busfröna Öppen förskola 0-6 år

för dig som är hemma med ett eller flera barn!

En yngling doppar en oblat i den framsträckta bägaren.

Svenska kyrkans Unga Lessebo

en ung röst som formar och påverkar vår kyrka och samhälle

Vuxen väg till tro - Katekumenatet

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kanske katekumenatet är någonting för dig.