Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården
Foto: Josefin Bergius

Val av gravplats

Ett av de sista valen som görs för en person handlar om var och hur personen ska begravas. Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Här kan du läsa om olika typer av gravplatser, gravskick.

Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning. 

Den här sidan ger en översikt över olika typer av gravsättning. Du får gärna boka en tid för gravvisning så kan vi visa mer. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för att boka tid. 

Tider för gravvisning

Helgfri måndag-torsdag kl. 10.00 - 15.00 samt fredag kl. 10.00 - 12.00.

Hur går en gravvisning till?

En gravvisning börjar med att man bokar en tid på Lerums kyrkogårdsexpedition.

Vid gravvisningen möter man upp en medarbetare från kyrkogårdsförvaltningen som visar de gravplatser som finns lediga. Gravvisningen brukar ta upp till 60 min då man kommer att få möjlighet att anmäla sitt intresse i att vara gravrättsinnehavare för gravplatsen samt skriva på ett medgivande för det valda gravskicket. 

Det finns självklart även möjlighet att boka tid för att se på vår minneslund, men det är inget måste.

Att tänka på inför en gravvisning

Nedan finner du frågor som kan vara bra att ha funderat på innan eller fråga vid gravvisningen:

Val av gravskick - Folder
 • Kommer den avlidne att jordbegravas eller kremeras?
 • I framtiden, hur många är det tänkt ska gravsättas i graven?
 • Har ni specifika önskemål om vart på Lerums kyrkogård ni vill ha er gravplats?
 • Finns det önskemål om tillgänglighet för personer som har funktionsvariationer?
 • Det finns olika regler för hur utformningen på gravstenen får vara på de olika gravkvarteren. Därför är det bra att ha funderat på
  • om ni önskar ha en liggande eller stående gravsten
  • om gravplatsen ska vara inramad eller ligga i en sammanhängande gräsyta
  • om ni vill kunna sköta om gravplatsen eller om ni vill ha en skötselfri gravplats.
   Vid en gravvisning kan man se ut en ny grav eller en så kallad återgångsgrav. 

Skulle det vara så att man inte kan bestämma sig för en gravplats vid gravvisningen, kan man boka in ett nytt tillfälle för visning eller höra av sig per telefon eller e-post om vilken gravplats som valts.

Valet av gravplats måste kännas rätt

Eftersom all gravsättning betraktas som definitiv enligt Begravningslagen är det i praktiken omöjligt att få tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska. Det är därför viktigt att man tänker igenom valet av gravplats noga. Efter kremation ska urnan/askan gravsättas inom ett år. Man behöver alltså inte ta några förhastade beslut.

När man valt gravplats

Efter en gravplats har valts kommer anhöriga att få följa med personalen in till kyrkogårdsexpeditionen för att få information om det gravskick som valts samt få möjlighet att anmäla sig som gravrättsinnehavare. Vid val av kistgrav-, urngrav- samt askgravplats placerar personalen ut ett kors eller en markör för att markera den valda gravplatsens bakre mittpunkt. På korset/markören står den avlidnes för- och efternamn samt uppgifter om gravplatsen så som gravplatsbeteckning och gravnummer. Detta kors placeras tillfälligt på gravplatsen och tas bort efter ett års tid. Vid montering av en gravsten tas korset bort tidigare.

Att bli gravrättsinnehavare

Vid upplåtelse av en ny gravplats finns det möjlighet att anmäla sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen. Detta görs genom att man efter gravvisningen får signera en blankett där man anmäler sitt intresse i att vara gravrättsinnehavare. Det kan vara en eller flera gravrättsinnehavare på samma gravplats. När blanketten är ifylld kommer förvaltningen att tillskriva dödsboet efter den avlidne för att efterhöra om det finns synpunkter på anmälan från efterlevande make och arvingar. Om inga synpunkter inkommer antecknas den/de som anmält sig som gravrättsinnehavare och ett beslut skickas till denne.

Några av de rättigheter man har som gravrättsinnehavare är att man får fatta beslut om vem som får gravsättas i graven samt att man får upprätta en gravsten till gravplatsen. Det är bara gravrättsinnehavaren som kan göra beställningen av gravstenen hos stenhuggeriet. Dock måste en gravanordningsansökan skickas in till förvaltningen för godkännande innan gravstenen får upprättas, detta för att kontrollera så att gravstenens storlek och utseende stämmer överens med de rekommendationer som finns för att samstämma med gravfältets helhetsuttryck. Ansökan skickas vanligen till förvaltningen av stenhuggeriet. 

Om ingen kan eller vill bli gravrättsinnehavare

Om det inte finns någon som kan eller vill bli gravrättsinnehavare kommer gravplatsen att förbehållas den avlidne i 25 år. Gravplatsen blir då en förbehållsgrav vilket innebär att gravplatsen inte kan upplåtas på nytt till någon annan under denna tid.  

Val av gravsten

Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravvård, en gravsten eller annan fast dekoration på gravplatsen. Man kan också välja att ha gravplatsen utan sten med en enklare utsmyckning och plantering. Om man väljer att ha gravsten finns vissa bestämmelser.

För Lerums kyrkogård finns bestämmelser om hur gravvårdar får se ut.

Ansökan

Du måste ansöka om tillstånd från Kyrkogårdsförvaltningen för att få sätta upp en gravsten eller annan gravvård. Du behöver också ett godkännande om du vill ha en inskription på gravvården. Även ändring eller borttagande av gravvård eller inskription kräver ett godkännande.

Det är gravrättsinnehavaren som gör ansökan, och om ett stenhuggeri har använts brukar de hjälpa till med detta. Ansökan lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen.