Kvarter B, Östra kyrkogården
Foto: Josefin Lindh

Kistgravplats

En enkel kistgravplats upplåts med gravrätt och är avsedd för en till två kistor och upp till tolv urnor.

Lediga gravplatser: Det finns nya kistgravplatser på kvarter A, C och D på Östra kyrkogården. Det finns också lediga kistgravplatser som återlämnats till förvaltningen. För mer info, läs här.

INFORMATION OM ENKEL KISTGRAVPLATS

 • En enkel kistgravplats är avsedd för en till två kistor och upp till tolv urnor. Standardmåttet på gravplatsytan är 1,1 x 2,5 m. 
 • Gravplatsen väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdsförvaltningens personal.
 • Efter gravvisningen placerar personalen ut ett kors för att markera den valda gravplatsens bakre mittpunkt. På korset står den avlidnes för- och efternamn samt uppgifter om gravplatsen så som gravplatsbeteckning och gravnummer.
  Detta kors placeras tillfälligt på gravplatsen och tas bort efter ett års tid. Vid montering av en gravsten tas korset bort tidigare.
 • Planteringar får endast göras framför gravstenen då markytan bakom gravstenen är allmän yta som alltid ska vara fredad från gravrättsinnehavarens egendom.
 • Då kyrkogårdsförvaltningen sköter om alla de allmänna ytorna tar förvaltningen regelbundet bort samtliga föremål som placerats bakom gravstenen samt utanför gravplatsytan.
 • Gravlykta får placeras på gravplatsen mellan första oktober och sista mars.
 • Inga större buskar eller träd får planteras inom eller utanför gravplatsytan. 
Kistgravplats

BEGRAVNING 

 • Kontakta den begravningsbyrå som anlitats om det uppstår frågor gällande begravningsgudstjänsten/-ceremonin.
 • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får läggas på gravplatsen och tas bort efter ca 7-10 dagar av kyrkogårdsförvaltningens personal.

GRAVRÄTT OCH GRAVSTEN

 • Gravplatsen upplåtes med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förlängas.
 • En eller flera personer kan registreras som gravrättsinnehavare på gravplatsen, om ingen gravrättsinnehavare registreras förbehålls graven den gravsatta i 25 år.
 • Det måste finnas minst en gravrättsinnehavare registrerad på gravplatsen innan en gravsten får upprättas.
 • En gravanordningsansökan måste skickas in till förvaltningen för godkännande innan en gravsten får upprättas på en gravplats, detta för att kontrollera så att gravstenens storlek och utseende stämmer överens med de rekommendationer som finns för att samstämma med gravfältets helhetsuttryck. Denna ansökan skickas vanligen till förvaltningen av stenhuggeriet.
 • En av de rättigheter man har som gravrättsinnehavare är att man får upprätta en gravsten till gravplatsen, med detta innebär att det endast är gravrättsinnehavaren som kan göra beställningen av gravstenen hos stenhuggeriet.
 • Förvaltningen rekommenderar att montera gravstenen tidigast sex månader efter gravsättningen. Detta då det kan bli sättningar i marken vilket kan resultera i att gravstenen inte får bra förutsättningar att förankras på ett säkert sätt.
 • Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenens säkerhet och för att gravplatsen hålls i ett värdigt och vårdat skick.
 • Gravskötsel kan endast beställas av den gravrättsinnehavare som finns registrerad på gravplatsen.

GRAVSÄTTNING

 • Enligt lag måste gravsättning eller kremation ske inom en månad från dödsfallet.
 • Anhöriga kan deltaga vid gravsättningen, annars utförs gravsättningen utav kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former.
 • Kyrkogårdsförvaltningens personal gör gravöppningen och fyller igen graven efter gravsättningen. Då marken sätter sig en tid efter gravsättningen gör förvaltningen en sandkulle på graven. Kullen tas bort efter ca. 1-2 månader och gravplatsen återställs. Under vinterhalvåret behöver kullen vara kvar under en längre period och täcks då med rödgranris i väntan på återställning.
 • Om det senare uppstår ytterligare sättningar i marken kommer kyrkogårdsförvaltningen att komplettera graven med mer jord och gräsfrön.
 • Efter gravsättningen skickas ett gravbrev till den som är gravrättsinnehavare på gravplatsen som bl.a. talar om det datum då gravsättningen utfördes.

Rekommendationer beträffande gravvårdar på Lerums kyrkogård. 

Enligt kyrkorådets beslut 2016-11-22.

Östra kyrkogården

Kvarter A-D (Kistfält)

Gravramar är ej tillåtet.
Gravsten, bredd:                                     100 cm (max)
Gravsten, höjd:                                        100 cm (max)
Gravsten, djup (liggande sten):              60 cm (max)
Sockel, bredd:                                          100 cm (max)
Sockel, tjocklek:                                       16 - 18 cm (max)

Allmänt för samtliga kyrkogårdar

 • Vid val av gravstensstorlek och utseende är det önskvärt att man ser till helheten på kyrkogården för att få ett enhetligt intryck. Plastlister eller plastkors är ej tillåtna.
 • Nya gravar ses ut tillsammans med kyrkogårdsförvaltningens personal.
 • Ritningar på gravstenar, lister och ramar skall på förhand granskas och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Vid överklagan sker detta skriftligen till kyrkorådet.
 • Stående stenar skall monteras enligt Centrala gravvårdskommiténs monteringsanvisningar.
 • Efter montering skall en egenkontroll av gravstenen utföras och protokoll skall skickas in till förvaltningen.

Gamla kyrkogården

Kvarter A – C (Kistfält)

Gravsten, kors samt ram tillåtet. 
Gravsten, höjd:                                        2500 cm (max)
Gravsten, bredd:                                     Får inte överskrida gravmåttet
Ram:                                                         Får inte överskrida gravmåttet

Västra kyrkogården

Kvarter A – B (Kistfält- samt urnfält)

Gravsten, kors samt ram tillåtet. 
Gravsten, höjd:                                        2500 cm (max)
Gravsten, bredd:                                     Får inte överskrida gravmåttet
Ram:                                                         Får inte överskrida gravmåttet

Kvarter C – D (Kist- samt urnfält)

Gravsten, kors samt ram tillåtet. 
Gravsten, höjd:                                        100 cm (max)
Gravsten, bredd:                                     Får inte överskrida gravmåttet
Ram:                                                         Får inte överskrida gravmåttet