Foto: Josefin Bergius

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Entrén till Östra kyrkogården, Lerums kyrkogård

Markarbeten på Östra kyrkogården

En omgestaltning av entrén till Östra kyrkogården samt anläggning av en ny askgravplats på kvarter C har påbörjats och kommer att pågå under under december – januari, med uppehåll under jul- och nyår. Det mesta arbetet kommer att bli utfört under vintern, men viss återställning samt plantering kommer att ske under våren. Vi räknar med att den nya askgravplatsen kommer att kunna tas i bruk till hösten år 2023.