Kistgravplats, Östra kyrkogården

Gravrättsinnehav

Att vara gravrättsinnehavare innebär både rättigheter och skyldigheter. Du får fatta beslut om vem som får gravsättas i graven och har ansvar att se till så att graven är värdigt och vårdat skick.

Vid upplåtelse av ny gravplats

Alla bestämda gravplatser kan upplåtas med gravrätt/begränsad gravrätt, till skillnad från gemensamma gravplatser som inte upplåts med gravrätt. Till gruppen med gravplatser med gravrätt hör kistgravplatser, urngravplatser, kolumbarier, urnmur och askgravplatser.

Vid upplåtelse av en ny gravplats finns det möjlighet att anmäla sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen. Detta görs genom att man efter gravvisningen får signera en blankett där man anmäler sitt intresse i att vara gravrättsinnehavare. Det kan vara en eller flera gravrättsinnehavare på samma gravplats. När blanketten är ifylld kommer förvaltningen att tillskriva dödsboet efter den avlidne för att efterhöra om det finns synpunkter på anmälan från efterlevande make och arvingar. Om inga synpunkter inkommer antecknas den/de som anmält sig som gravrättsinnehavare och ett beslut skickas till denne.

När en gravrättsinnehavare avlider

Enligt 7 kap 16 § Begravningslagen behöver den avlidne gravrättsinnehavarens dödsbo inom sex månader från dödsfallet anmäla följande till upplåtaren:

 • Vem eller vilka gravrätten har gått över till  
 • Att det inte finns någon som gravrätten gått över till

I Lerums församling görs detta genom blanketten ”Anmälan av ny gravrättsinnehavare” som skickas till dödsboet efter den avlidne gravrättsinnehavaren av förvaltningen. Då förfrågan är ställd till dödsboet skall samtliga dödsbodelägare tillfrågas samt även signera blanketten för att bekräfta att de tagit del av informationen. Till blanketten ska det även bifogas en kopia av den/de sidor av bouppteckningen där dödsbodelägarkretsen framgår. Det ska också framgå att bouppteckningen är registrerad. 

När blanketten är ifylld skickas den tillbaka till kyrkogårdsexpeditionen tillsammans med bifogade kopior. Om dödsboet inte, inom föreskriven tid, gör en sådan anmälan måste upplåtaren förelägga dödsboet att inom viss tid fullgöra denna skyldighet enligt 7 kap 17 § Begravningslagen.

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av Begravningslagen.

Rättigheter

 • Att få bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
 • Att få bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet,
 • Att få bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
 • Att få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
 • Att få återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

Skyldigheter

 • Att hålla gravplatsen i värdigt och vårdat skick,
 • Att iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
 • Att före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten,
 • Att anmäla ny gravrättsinnehavare efter en gravrättsinnehavare avlider. 

Gravbrev

Ett gravbrev är en obligatorisk handling vid upplåtelse av gravrätt. Ett gravbrev är ett bevis på rätten till gravplatsen men inte bärare av densamma. Det krävs alltså inte att gravrättsinnehavaren kan visa upp gravbrevet för att hävda sin rätt utan det är den som finns antecknad i gravboken som kan utöva de rättigheter en gravrättsinnehavare har. I gravbrevet framgår vem eller vilka som är gravsatta i graven samt vem eller vilka som är antecknade som gravrättsinnehavare. 

Finns det flera innehavare till gravplatsen har var och en andel i gravrätten och skall ha var sitt gravbrev. Ett nytt gravbrev bör också utfärdas när villkoren förändras vid till exempel vid förlängning och förnyelse av gravrätten.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Hos oss kan du boka tid för gravvisning, gravsättning och borgerlig begravningsceremoni. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravplatser, gravrättsinnehav, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.