Meny

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen för de som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. En askgravplats är avsedd för en till fyra askor och upplåtes med begränsad gravrätt i 25 år, vilken sedan kan förlängas.

Begränsningen i gravrätten innebär inskränkningar i rätten för gravrättsinnehavaren att bestämma över gravanordningens utseende samt  gravplatsens utsmyckning. Detta beslutar förvaltningen om.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av gravplatsen, som ett serviceåtagande åt gravrättsinnehavaren. För detta tas en avgift ut i samband med upplåtelse av gravplatsen. När gravsättning skett tas även en avgift ut för namnplatta, om denna önskas.   

När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en avgift ut för ny namnplatta samt för förlängning av skötseln.  

Innan gravsättning sker på askgravplats skall den som ska vara gravrättsinnehavare underteckna blanketten FOR 8034 som innehåller de restriktioner som följer med denna typ av gravplats.    

Följande gäller för våra askgravplatser:

 1. Gravplats väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal.     
 2. En avgift om 2000 kr betalas av dödsboet/anhöriga för skötsel av gravplatsen i 25 år, samt 180 kr för askpåse, som förvaltningen tillhandahåller. 
 3. Natursten köps in av förvaltningen och är förvaltningens egendom. 
 4. Bronsplatta med namn bekostas av dödsboet/anhöriga, 1800 kr. Plattan beställs av förvaltningen efter gravsättningen.
 5. Anhöriga kan deltaga vid gravsättningen.
 6. Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppning och fyller på efter gravsättning.  
 7. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av askgravplatsen och för all plantering inom denna. 
 8. Besökare får smycka med levande gravljus och snittblommor på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar, dock ej gravlyktor, marschaller eller kransar.
 9. Plantering får ej göras vid gravplatsen.
 10. Smyckning är ej tillåten vid gravstenen.
 11. Kyrkogårdsförvaltningens personal äger rätt att avlägsna vissnade blommor, gravljus och dylikt.