Askgravlunden, Gamla kyrkogården

Askgravlund

En askgravlund är avsedd att utgöra ett alternativ till en minneslund. Det är ett gravskick av kollektiv karaktär där den avlidnes aska gravsätts var för sig inom ett gemensamt gravsättningsområde. I vår askgravlund får utsmyckning endast ske med snittblommor och gravljus på den plats som huvudmannen anvisar.

Askgravlunden är belägen på Gamla kyrkogården. 

Medgivande

Innan gravsättning sker i askgravlunden skall den som ordnar med begravningen/gravsättningen underteckna ett medgivande där man godkänner de restriktioner som medföljer denna typ av gravskick.

Detta innebär att den som undertecknar medgivandet ska vara informerad om och godkänna att:

 • detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt,
 • huvudmannen tillhandahåller den askpåse som används vid gravsättning,
 • huvudmannen tillhandahåller och monterar den namnplatta som sätts upp på en gemensam plats för askgravlunden. Namnplattan får sitta kvar i 25 år, därefter skickas ett erbjudande om förlängning av denna tid,
 • kostnad för askpåse samt namnplatta samt betalas mot faktura (se prislista),
 • blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin inte får läggas på askgravplatsen,
 • utsmyckning endast får ske med snittblommor och gravljus på plats som huvudmannen anvisar,
 • inte plantera växter.

INFORMATION OM ASKGRAVLUND

 • Askgravlunden är en utveckling av minneslunden och är ett gravskick av kollektiv karaktär där gravsättning sker utan upplåtelse gravrätt.
 • Innan gravsättning sker i askgravlunden skall den som ordnar med begravningen underteckna ett medgivande där man godkänner de restriktioner som medföljer denna typ av gravskick.
 • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel av askgravlunden och för all plantering inom denna. Detta innebär att man inte får inte upprätta enskilda gravvårdar, inte plantera växter eller placera ut föremål så som minnessaker, krukor, gravlyktor, marschaller eller kransar i askgravlunden. Förvaltningen äger rätt att ta bort alla olämpliga föremål.
 • Besökare får endast smycka askgravlunden med gravljus och snittblommor på den plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

BEGRAVNING 

 • Kontakta den begravningsbyrå som anlitats om det uppstår frågor gällande begravningsgudstjänsten/-ceremonin.
 • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får inte läggas på askgravlunden. Dessa kan placeras i någon utav församlingens två i kransgårdar och blommorna tas bort efter ca 7-10 dagar av kyrkogårdsförvaltningens personal.

GRAVSÄTTNING

 • Enligt lag måste gravsättning eller kremation ske inom en månad från dödsfallet och gravsättningen av askan måste ske inom ett år från kremeringen.
 • I askgravlunden sker gravsättning endast med förvaltningens askpåse av sammet. Efter gravsättningen tas en avgift ut för askpåsen (se prislista).
 • Den avlidnes aska gravsätts var för sig inom ett gemensamt område.
 • Anhöriga kan deltaga vid gravsättningen, annars utförs gravsättningen utav kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former.
 • Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppningen och fyller igen efter gravsättningen.
 • Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen men askans läge i askgravlunden markeras ej.
 • Bokning av tid för gravsättning görs främst genom kontakt med den begravningsbyrå som anlitats alternativt genom kontakt med kyrkogårdsexpeditionen. Gravsättningstiderna är helgfria vardagar kl. 10:00-15:00.
 • När askan har blivit gravsatt skickas ett minnesbrev till den som undertecknat medgivandet som talar om det datum då gravsättningen utfördes. 

GRAVVÅRD OCH NAMNPLATTA         

 • Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller och monterar den namnplatta i brons som sätts upp på en gemensam gravvård i askgravlunden.
 • Namnplattan beställs av förvaltningen och bekostas av dödsboet/anhöriga (se prislista). 
 • Om inget annat har blivit överenskommet så skickas fakturan för namnplattan i brons och för askpåsen av sammet till anhöriga/dödsboet efter gravsättning. Det är även då som beställningen av namnplattan görs.
 • Kyrkogårdsexpeditionens personal kommer att kontakta den person som undertecknat medgivandet när namnplattan har monterats i askgravlunden.
 • Namnplattan får sitta kvar i 25 år, därefter skickas ett erbjudande om förlängning av denna tid. 

  Tjänsteutbud gravskötsel

  Du hittar hela utbud och priser för tjänsterna i prislistan för 2023 och prislistan för 2024.