Gravsten
Foto: Ingrid del Castillo

Kontroll av gravstenar

Vart femte år besiktar kyrkogårdsförvaltningen gravstenar på kyrkogårdarna, för att säkerställa att dessa är stabilt förankrade och inte utgör någon risk för personal och besökare.

BAKGRUND

Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att vart femte år besikta samtliga gravstenar (utom de som är lägre än 30 cm) på kyrkogårdarna, för att säkerställa att dessa är stabilt förankrade och inte utgör någon risk för personal och besökare.

Det är Centrala Gravvårdskommitén som utformat det regelverk som gäller för hur säkerhetskontollen ska utföras.

DELAT ANSVAR

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och dess gravsten. Det är alltså gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda stenar som inte klarar säkerhetskraven.

De stenar som inte godkänns kommer att läggas ner eller säkras med stöttor och band.

FÖLJANDE KRITERIER SKA UPPFYLLAS

  • Gravstenarna ska stå stabilt och inte riskera att välta.
  • En gravsten ska klara av 35 kg dragkraft utan att välta.
  • Stenar som är högre än 30 cm ska vara förankrade vid sockeln med minst två rostfria dubbar.
  • En gravsten får inte luta så att dess tyngdpunkt ligger utanför stenens vridpunkt. Beroende på stenens höjd innebär detta en lutning på mellan 3 och 16 grader.

VAD HÄNDER SEDAN?

Gravrättsinnehavare med gravstenar som inte klarar säkerhetskontrollen kommer att kontaktas via brev. I detta brev uppmanas innehavaren att åtgärda stenen så fort som möjligt men inom ett år. En svarsblankett och ett förfrankerat kuvert bifogas. På blanketten ska innehavaren fylla i hur och av vem gravstenen ska åtgärdas. Svaret ska returneras till kyrkogårdsförvaltningen  inom två veckor.

Om inte stenen åtgärdats inom ett år, skickas ett påminnelsebrev ut till innehavaren.

Om stenen, trots påminnelsen, ändå inte åtgärdats inom sex månader, riskerar gravrättsinnehavaren att förlora gravrätten.