Foto: Ingrid E del Castillo

GDPR- Dataskyddsförordningen

Förordningen GDPR gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För Svenska kyrkan i Leksands pastorat är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter på ansvarsfullt och respektfullt sett och vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Medlemsuppgifter

Som medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att kunna ta ut avgifter, skicka ut relevant information och inbjudningar till olika sammankomster m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och ev. telefonnummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782). Dina personuppgifter behandlas i vårt medlemsregister. 

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss i vårt medlemsregister så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska kyrkan till Skatteverket enligt §5 i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Vårt medlemsregister ligger också till grund för registeruttag över röstberättigade och valbara personer vid kyrkoval.

Inte medlem i svenska kyrkan

Läs mer hur vi hanterar personuppgifter för personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

 

Bokning vid Kyrkligahandlingar

Vid bokning av exempelvis dop, vigsel och begravning,  behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss,  exempelvis att skicka ut relevant information, bjuda in till eventuell sorgegrupp m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och ev. telefonnummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse. Efter utförd förrättning gallras dina uppgifter regelbundet.

 Bokning av lokal

Vid uthyrning av lokaler behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att kunna ta ut avgifter och skicka ut relevant information. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Dina personuppgifter gallras regelbundet.

Anmälan till våra verksamheter

I samband med anmälningar till vissa av våra gruppverksamheter kan personuppgifter behöva lämnas för att vi ska kunna registrera och administrera din anmälan i vårt verksamhetsregister samt för att kunna uppfylla relevanta åtaganden mellan oss, som att skicka ut relevant information.

Om registrerade uppgifter gäller barn under 16 år inhämtas samtycke av vårdnadshavarna. Ofta sker detta i samband med anmälan till verksamheten.

Era personuppgifter gallras efter avslutat deltagande. Detta under förutsättning att personuppgifterna av någon anledning inte behöver bevaras längre än så. Exempelvis så kanske de behöver bevaras längre för att eventuella mellanhavanden ska hinna avslutas. I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av berättigat intresse. I vissa kan samtycke behövas.

Volontär uppdrag

I samband med att du söker ett volontäruppdrag hos oss kan personuppgifter som namn, adress och kontaktuppgifter behöva lämnas. Om du tilldelas ett volontäruppdrag så registrerar vi dina personuppgifter i vårt verksamhetsregister. Syftet med vår behandling är att vi ska kunna kommunicera med dig samt administrera ditt uppdrag hos oss.

Dina personuppgifter gallras om du inte tilldelas ett uppdrag hos oss. Har du tilldelats ett volontäruppdrag så gallras dina personuppgifter när ditt volontäruppdrag hos oss är avslutat.

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av berättigat intresse. I vissa kan samtycke behövas.

Dina rättigheter

Du har:

  • Rätt till tillgång - registerutdrag
  • Rätt till rättelse av personuppgifter
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandlingen
  • Rätt att flytta personuppgifter
  • Rätt att göra invändningar

Läs mer ingående om dina rättigheter