Dina rättigheter

Rätt till tillgång - registerutdrag
Du har alltid rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om behandling pågår ska du få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om bland annat ändamål med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, hur länge Svenska kyrkan Västerås planerar att behandla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse av personuppgifter
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kan du även ha rätt att komplettera personuppgifter som du anser vara ofullständiga.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller bland annat när:
- dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för
- du återkallat ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
- du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre

Rätt till begränsning av behandlingen
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i följande fall:
- under den perioden du bestrider personuppgifternas korrekthet
- om behandlingen är olaglig men du önskar att behandlingen begränsas istället för att uppgifterna raderas
- om Svenska kyrkan Västerås inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
- om du invänt mot behandling och väntar på en kontroll av om Svenska kyrkan Västerås berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi enbart att lagra dina personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig eller som du tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sedan överföra uppgifterna till en annan organisation om du så önskar.

Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Svenska kyrkan Västerås.

Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.

Rätt att göra invändningar
Svenska kyrkan behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse. Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse/intresseavvägning.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer då att upphöra med att behandla dina personuppgifter för just direktmarknadsföringssyften.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten.

Kontakta oss
Du som är har frågor kring vår behandling av personuppgifter når oss på

 Pastorsexpeditionen i Leksand: 0247-807 00 eller skicka leksands.pastorat@svenskakyrkan.se