Foto: Shutterstock

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du ta del av vår nuvarande plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Ansvarig för planen är: Rektor tillsammans med Solbackens pedagoger.

Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar och personal på Solbackens förskola.

Vår policy: Inget barn ska utsättas för några former av kränkande behandling, detta hör inte hemma i en verksamhet som ska genomsyras av att alla människor är lika mycket värda.

Planen gäller: 2023

Ur FN:s barnkonvention

Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn har rätt att bli respekterad som den person den är och skyddad mot alla former av våld och övergrepp.

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, Diskrimineringslagen 2008:567 och Skollagen 2010:800

Lagarna har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagar har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling tex mobbning.

Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Grundläggande värden: Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatta för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Definitioner och begrepp

Vad är diskriminering?

Diskriminering är ett uppträdande som kränker ett barns, en elevs eller en vuxens värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna, se nedan.

Diskriminering kan vara när någon utsätts för trakasserier som har samband med:

 • Sexuell läggning
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Etnisk tillhörighet
 • Funktionsnedsättning
 • Kön
 • Ålder
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck

Vad är trakasserier?

Trakasserier är uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna.

Vad är kränkande behandling?

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkande behandling kan förkomma mellan individer eller grupper av individer.

En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.

Kränkningar kan vara:

 • Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)
 • Verbala (t.ex. att bli hotad eller utsatt för skällsord)
 • Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för blickar, utfrysning eller ryktesspridning)
 • Text- och bildburna (t.ex. teckningar, brev, lappar, sms, mms eller sociala medier)
 • Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en persons värdighet (t.ex. att inte bli vald)

Kränkningar kan vara systematiskt återkommande eller bara förekomma en enstaka gång.

Vad är mobbning?

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Då råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.

Trakasserier och kränkande behandling

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en persons värdighet.

Det är varje individ som avgör när man upplever sig kränkt.

Förskolans målsättning:

 • Vistelsen och arbetet på förskolan skall vara trygg och positiv för både barn och vuxna.
 • Nolltolerans gäller alltid mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier, mobbning, främlingsfientlighet och annan kränkande behandling samt mot kränkande språkbruk.
 • Främlingsfientlighet och intolerans måste mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
 • Planen mot kränkande behandling skall vara känd av samtliga i förskolan. Regelbundna samtal om planen skall ske med personal.
 • Planen mot kränkande behandling skall fungera som ett levande dokument och ständigt hållas aktuell.
 • Planen skall finnas på förskolans hemsida.

Vi pedagoger ska förebygga och upptäcka kränkande behandling genom att:

 • Vi ser och bekräftar alla barn på ett positivt sätt.
 • ”Alla barn är allas barn”. Alla pedagoger på våra avdelningar tar ansvar för alla barn både ute och inne och reagerar om någon kränkande handling uppmärksammas.
 • Vi är uppmärksamma, inlyssnande och är nära barnen där de befinner sig.
 • Vi samtalar med barnen kring värdegrunden, hjälper barnen att tolka och sätta ord på sina tankar och känslor.
 • Vi skapar förutsättningar för ett gott socialt samspelsklimat på individ och gruppnivå både ute och inne.
 • När det börjar nya barn i gruppen är vi som personal extra uppmärksamma på att dessa barn blir delaktiga i gruppen.
 • All personal arbetar aktivt som goda förebilder genom att ha ett gott och reflekterat förhållningsätt som överensstämmer med förskolans värdegrund.
 • Vi har ett öppet klimat i personalgruppen/vi kan ta, be och erbjuda hjälp. Vi pratar med varandra, inte om varandra.
 • Dagen organiseras genom samarbete mellan avdelningarna så att det alltid är ordinarie personal som har det yttersta ansvaret för barnen. Vi har som mål att informera vikarier och andra vuxna om vårt förhållningssätt.
 • Vi samtalar och reflekterar kring metoder med andra pedagoger.
 • Vi observerar och dokumenterar vid behov.
 • Vi har en god och professionell föräldrakontakt. Bemötandet av föräldrar vid hämtning och lämning är en viktig dela av det förebyggande arbetet.
 • Vi håller planen mot diskriminering och kränkande behandling levande genom regelbunden utvärdering och samtal i personalgruppen.

När det upptäckts kränkande behandling:

Arbetsgång; Barn – barn:

 • Ansvarig pedagog samtalar med berörda barn i syfte att förhindra fortsatta kränkningar
 • Rektor informeras då det sker återkommande kränkande behandling mellan barn och då pedagogernas förhållningssätt och insatser inte är tillräckliga.
 • Föräldrarna blir informerade vid enstaka/särskilda händelser där ansvarig pedagog gjort bedömningen att detta är nödvändigt.
 • Pedagogerna ansvarar för att dokumentation genomförs.

Arbetsgång; Vuxen – barn:

 • Om en vuxen kränker ett barn måste den som upptäcker detta agera utan dröjsmål
 • Rektor informeras skriftligen
 • Rektor ansvarar för att utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp kränkningen. Vid behov kontaktas överordnad chef.

Arbetsgång; Vuxen – vuxen:

 • Den som är utsatt för kränkning/mobbning ansvarar för att ta kontakt med närmaste chef.
 • Då en vuxen ser att någon annan vuxen blir kränkt, tar den som ser händelsen ansvar för att reagera på det som skett.