Minneslunden på Härryda kyrkogård. En stenomgärdad granitfontän med två stora stenblock framför. I förgrunden en björk.
Foto: John Fahlnaes

Härryda kyrkogård

Härryda kyrka ligger i nordvästra delen av sin kyrkogård, som består av tre delar av olika ålder, samt ytterligare en fjärde utvidgning i nordost, på andra sidan den väg som löper förbi omedelbart utanför den äldsta delens norra kyrkogårdsmur.

Den äldre delen omger kyrkan på alla sidor, med begravningsplatser främst i söder, öster och norr. Den har en kyrkogårdsmur på sina västra, norra och östra sidor, och en brant slänt i söder ner mot 1835 års utvidgning som ligger söder om den äldsta delen.

1925 ville man utvidga kyrkogården ytterligare och det lades in ett förslag som även genomfördes.

Öster om dessa delar av kyrkogården ligger en utvidgning från 1946-47. De båda utvidgningarna ligger båda delvis på terrasseringar i sluttningen och de är tillsammans omgivna av en kyrkogårdsmur.

Gravar i gräskvarter mellan grusade gångar i enkelt rätvinkligt system. Många av gravarna på den äldsta delen liksom även på utvidgningen i söder stammar från 1900-talets första del, även några äldre, och med en hel del höga gravvårdar.

Invid den södra muren på 1946-47 års utvidgning ligger ett stort (ca 4 x 3 m) flyttblock med årtalet 1947 inhugget.