Foto: Shutterstock/Simple Line

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. I Bibeln, kyrkans bekännelseskrifter och i gällande kyrkoordning, har vi det som uttrycker kyrkans identitet och hur kyrkan skall fungera.

För att styra kyrkan finns dels ämbetslinjen som handlar om att biskop och präster har ett ansvar utifrån sin vigning och uppdrag i kyrka och församling.

Demokratin lever i kyrkan

De förtroendevalda väljs vart fjärde år genom allmänna val. Alla kyrkotillhöriga över 16 år kan då delta i valen.

Valet gäller ett gemensamt kyrkofullmäktige som har ansvar för ekonomin, personal och fastigheter som är gemensamt för båda församlingarna i vårt pastorat.

Pastoratets kyrkofullmäktige väljer sedan pastoratskyrkoråd för att bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Kyrkofullmäktige väljer församlingsråd till respektive församling. Pastoratskyrkorådet väljer personal/arbetsutskott samt kyrkogårds- och fastighetsutskott. De båda utskotten bereder uppkomna ärenden inför beslut i pastoratskyrkorådet.

Kyrkofullmäktige

Landvetter-Härryda pastorats valkrets

Sammanträdesdagar

Här hittar du datum för sammanträden för pastoratets olika styrande organ.