Foto: Shutterstock

Duvans mål

Våra mål handlar om hur vi önskar att Duvans verksamhet ska bidra till elevernas utveckling. Nedan kan du läsa en nedkortad version av våra mål.

VÄRDEGRUND

Vi vill att Duvan är ett fritids där alla elever känner lugn, harmoni och  trygghet. Var och en ska ha frihet att vara sig själv och möjlighet att lära känna sig själv genom samspel med andra. I detta ges också möjlighet att förstå och respektera andra människor och insikt om att alla har samma värde. På Duvan får eleverna även uppleva att just olikheter tillför något värdefullt i en gemenskap.

VERKSAMHETENS UTFORMNING

Vi vill att Duvan är ett fritids med en genomtänkt och pedagogisk verksamhet. Vår främsta uppgift är att erbjuda eleverna en innehållsrik och utvecklande fritid. Dagarna ska vara varierande och stimulerande, men samtidigt ha trygga ramar genom återkommande rutiner. Här ska finnas utrymme för lek och skapande arbete, gruppfrämjande aktiviteter och självständigt utforskande. Vår önskan är också att, när tidsramar finns, göra utflykter och studiebesök i vår närmiljö. Framför allt strävar vi efter att alltid ha elevernas bästa för ögonen och arbeta demokratiskt. Genom att lyssna på elevernas önskemål vill vi involvera dem i utvärdering och planering.

SAMVERKAN

Vi vill att Duvan är ett fritids där varje individ har möjlighet att utveckla både sin identitet och sina kunskaper. Denna möjlighet skapar vi i samverkan med vårdnadshavare genom regelbunden kontakt. Vi vill vara noggranna med att hemmet löpande får god inblick i vår verksamhet, samt i hur deras barn trivs och utvecklas här hos oss. Vi samverkar även med skola, förskola och eventuellt tidigare fritids för att göra elevernas tillvaro och eventuella övergångar så trygga som möjligt.

KRISTET PERSPEKTIV

Vi vill att Duvan är ett fritids där det kristna perspektivet genomsyrar verksamheten. Det kristna arvet, i form av svenska traditioner, kristen etik och Svenska kyrkans uttryck och former, har en naturlig plats i vårt dagliga arbete. Detta sker dock med stor öppenhet för andra uttryck, traditioner och livsåskådningar.

PERSONALENS YRKESROLL OCH ANSVAR

Vi vill att Duvan är ett fritids med öppenhet för förändring och utveckling. Fortbildning och personlig utveckling är viktiga delar i pedagogernas yrkesroll. Personalen strävar efter att hålla sig uppdaterad på gällande styrdokument, då all vår verksamhet ska utgår från dessa. Verksamheten utvärderas, analyseras och omarbetas för att hålla en hög kvalitet. Förändringar i gruppen pågår alltid, vilket ger nya behov som vi vill möta genom att ständigt bearbeta och anpassa verksamheten.