En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en kvinna.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Detta är diakoni i Svenska kyrkan

Vi är alla beroende av våra medmänniskor och ibland med lite extra stöd. Diakoni är kyrkans sociala arbete.

Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.Det handlar om att förverkliga evangeliet i handling och om att värna den kristna människosynen och människovärdet.

Diakoni har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Sedan mitten av 1800-talet har Svenska kyrkan haft diakonissor och diakoner som givits ett särskilt ansvar för denna uppgift. Idag kallas både män och kvinnor för diakoner.

Diakonen vigs till sitt ämbete av biskopen och får avlägga löften att uppsöka, hjälpa och stå på de förtrycktas sida. Det är vår uppgift att som kyrka att ge röst åt människor i svåra situationer. En diakon har tystnadsplikt.

Ordet diakoni betyder tjänande, tjänst för Gud och människor. För alla kristna gäller ett gemensamt uppdrag att leva i diakoni – ”i tjänst åt nästan”.Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt.

Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga

Stöd mot våld och ensamhet

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda personer om livets glädje och besvär. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.
Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

Församlingarnas diakonala arbete har stor bredd; från samtalsstöd för enskilda till nattvandringar på stan. Från gruppverksamhet för barn som har föräldrar med missbruksproblem till hembesök hos äldre och sjuka. Från utbildning och forskning till soppkök. Från samtalsgrupper för sörjande och deras anhöriga till picknick med sommarkyrkan för dem som är hemma i stan på sommaren.

Diakoni handlar om att identifiera behov, frigöra, bekräfta och utrusta, att aktivt ta gemensamt ansvar. Diakonen är ofta den som samordnar församlingens resurser (ofta frivilliga krafter) och samverkar med myndigheter, föreningar och organisationer.

Diakoni i Landvetter och Härryda

Vi vill vara medvandrare och ha omsorg om människor i utsatta livssituationer.

Sorgegruppen finns för den som mist en nära anhörig. Vi finns tillgängliga för enskilda samtal, själavård och hembesök.

I soppluncher och samlingar erbjuder vi mötesplatser för seniorer. Vi arbetar med samverkan kyrka-samhälle för att på olika sätt fånga upp behov och möjligheter att tillsammans stötta människor i vårt närområde.