En vitkalkad kyrka med gravar på en kyrkogård framför kyrkan. Blå himmel och det är höst.
Foto: John Fahlnaes

Begravningsombud

Församlingarna inom Svenska kyrkan har sedan relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan fortsatt att vara huvudmän för samhällets begravningsverksamhet (utom i Stockholm och Tranås).

Begravningsombud har tillsammans med länsstyrelserna sedan år 2000 en nyckelroll i samhällets tillsyn över den allmänna begravningsverksamheten. De är nödvändiga för att ett kyrkligt huvudmannaskap ska vara förenligt med religionsfrihetens principer samt för att tillförsäkra dem som inte är med i Svenska kyrkan inflytande över begravningsverksamheten.

Begravningsombudens uppgifter är att granska:

  • att huvudmännen särredovisar begravningsverksamhetens intäkter och kostnader så att inte begravningsavgiften subventionerar församlingsverksamheten.
  • att huvudmännen tillhandahåller särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund.
  • att huvudmannen samråder med företrädare för andra trossamfund och andra parter när man bygger, utvidgar eller ändrar en allmän begravningsplats och om förvaltningen av de särskilda gravplatserna
  • att huvudmannen tillhandahåller ceremonilokal utan religiösa symboler.

Begravningsombud för Landvetter Härryda pastorat är Anders Ljung, Dalvägen 18, 433 61 Sävedalen, 0703-49 44 48, l.anders.ljung@telia.com