Val av ceremoni

Den avlidnas vilja styr valet av ceremoni
I möjligaste mån är det den avlidnas egen vilja som skall styra val av ceremoni. Även om viljan aldrig blev uttalad brukar de närmast anhöriga veta vilken typ av ceremoni som är lämpligast. De anhöriga är de som vanligast tillsammans med präst eller annan officiant planerar detaljerna kring hur ceremonin skall utformas.

Tidpunkt för ceremonin
En ceremoni med kista skall ske så att gravsättning eller kremering kan ske senast 30 dagar från dödsfallet. Om ceremonin hålls efter kremering skall den och gravsättningen hållas inom ett år efter det att personen avlidit.

Lokal för ceremoni
S:t Jakobs kapell får utan kostnad nyttjas för alla typer av ceremonier. För medlemmar i Svenska kyrkan kan en begravningsgudstjänst hållas i vilken kyrka eller vilket kapell som helst inte bara i Svenska kyrkan Landskrona utan i hela Sverige. Kostnaden för transport från bisättningslokal till vald kyrka inom Svenska kyrkan Landskrona är kostnadsfri.

Gravsättning utan ceremoni
Om så önskas, kan man välja att den avlidna transporteras i en kista direkt för gravsättning utan ceremoni eller till kremering och att askan sedan gravsätts utan ceremoni.

 

OLIKA CEREMONIER
 

Begravningsgudstjänst
För medlemmar i Svenska kyrkan.
Den som tillhört Svenska kyrkan har rätt till en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då är kyrkans tjänster redan betalda via kyrkoavgiften, till exempel medverkan av präst, kyrkomusiker, bärarlag och kyrkvaktmästare.

Före begravningen tar prästen kontakt med de anhöriga för att samtala om den bortgångna och om önskemål som de efterlevande har i samband med begravningsgudstjänsten. Gudstjänsten har en fast ordning men varje enskild begravning kan ändå bli personlig. Tillsammans kan de anhöriga och prästen välja psalmer och eventuellt annan musik och sång.

Ofta sker gudstjänsten i någon av församlingens kyrkor eller kapell.

Anhöriga bör veta att begravningsgudstjänsten är offentlig, vilket betyder att alla som vill delta är välkomna. Däremot är den eventuella minnesstunden efteråt självklart privat.

Annan religiös ceremoni
Alla har samma rätt att begravas enligt sin tro.
Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för att alla ska kunna få sina behov av ceremonier och begravningsseder tillgodosedda så långt det är möjligt. De flesta trossamfunden kan hjälpa till att ordna med en religiös ceremoni i enlighet med den avlidnas önskan.

En begravningsceremoni kan hållas i till exempel en frikyrka, moské eller annan religiös lokal. Akten kan ledas av en person från det egna trossamfundet.

Borgerlig ceremoni
Den borgerliga begravningen kan utformas med stor frihet.
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. En officiant vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person som är villig att leda begravningsakten.

I Landskrona upplåts S:t Jakobs kapell eller Folkets hus för borgerliga begravningar, men man kan på egen bekostnad ordna ceremonin på annan plats, exempelvis utomhus eller i hemmet.

Akt med urna
När 30 dagar inte räcker för att samlas till avsked.
I vissa fall kan det vara aktuellt att hålla en begravningsceremoni med urna istället för med kista, så kallad urnakt. Denna kan utformas både som en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning eller som en borgerlig ceremoni och äger rum efter kremeringen.

Urnsättning måste ske senast tolv månader efter kremeringen.

Observera att man måste ha en kista för omhändertagande, transport och kremering av den avlidna.

Ceremoni för änglabarn
För den där livet knappt hinner börja.
Änglabarn kallas de barn som antingen är dödfödda eller de barn som avlider kort efter födseln. Det finns speciella begravningsordningar som kan användas vid begravning av ett dödfött barn eller ett barn som avlidit vid späd ålder. Exempelvis har Svenska kyrkan tagit fram en sådan ordning.