Foto: Maria Sääw

Sverigedemokraterna

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som finns representerade som förtroendevada i Landskrona församling. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

Hej kära församlingsbo! Det är mycket som har skett i församlingen som följer Sverigedemokraternas inriktning. Vi har färre aktiva utträden och fler aktiva inträden. Det arbetas med äldre och yngre med psykisk ohälsa, vi har ett nytt församlingshem med utökad verksamhet, församlingen synlighet i media och sociala medier har ökat, antalet följare på sociala medier har fördubblats och verksamheter har digitaliserats så att fler kan ta del av det. Men nu lägger vi i nästa växel och presenterar nya teser i tiden.

Detta vill Sverigedemokraterna i Landskrona församling:

Tydligare fokus på Jesus i centrum

Församlingen menar själva att deras uppdrag är att människor ska mötas. Det är viktigt, men vi menar att församlingens huvuduppdrag är att fler ska komma i tro i Jesus Kristus, och att detta måste förtydligas. Kyrkan ska vara en kyrka och inte enbart en allmänetisk samlingsplats. Vi vill ha en församling där den kristna tron, identiteten och kontinuiteten är stark och trygg i sig själv, och som inte låter detta tonas ner för att följa aktuella politisk-aktivistiska trender.

En levande kyrka

Andelen som döper sig, konfirmerar sig och viger sig i kyrkan minskar överlag. Kyrkan måste arbeta för att vända denna trend. Vi vill se en levande kyrka som är en naturlig del av människors liv.

Missioner mera

Församlingen måste initiera starkare ansträngningar för inhemsk mission. Församlingen måste missionera i t.ex. Landskronas utanförskapsområden och aktivt verka så att fler får ta del av den kristna tron.

Fortsätta det diakonala arbetet

Vi vill att församlingen fortsätter sitt arbete med att hjälpa yngre och äldre med psykiska ohälsa, samt initierar projekt att hjälpa bl.a. socialt isolerade äldre, brottsoffer och andra utsatta människor.

Mer samarbete med andra kyrkor

Idag har församlingen samarbete med diverse politiskt knutna organisationer. Vi vill istället att församlingen ska lägga tyngdpunkten på samarbeta med andra kyrkor. Tillsammans i Kristus är vi starka!

Mer kyrka, mindre myndighet

Idag hjälper församlingen bl.a. nyanlända med att få uppehållstillstånd. Detta arbete är i själva verket specifika myndigheters uppdrag, och kyrkan bör således inte agera myndighetsutövare.

 

Sverigedemokraternas vision är en bred och offensiv kyrka där den kristna tron och identiteten är stark och trygg i sig själv och där välkomnandet är varmt utan att trösklar sänks eller tak höjs mot en kyrka på väg mot oigenkännlighet. En kyrka där kärleken till Jesus Kristus har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som bejakar sin roll som kulturbärare. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer.

Nomineringslista från kyrkovalet 2021

  1. Daniel Engström 33, Teologie Magister 
  2. Lisbeth Olsen 68, Verkstadsmekaniker. 
  3. Daniel Petersson 33, Administrativ assistent 
  4. Mia Hagerman 34, Studerande 

Facebook: sdsvenskakyrkan