Foto: Lars Wall

Gravsten

Gravsten eller annan gravanordning är frivilligt.

Före uppsättning måste kyrkogårdsförvaltningen godkänna förslaget. Avslås begäran kan beslutet överklagas till länsstyrelsen.
Gravanordning på kistgravplats och urngravplats, det vill säga gravplatser med gravrätt, tillhör gravrättsinnehavaren. Denne har också ansvar för att den är säkert monterad.

Nya anvisningar för kontroll av äldre gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen i Landskrona kommer att tillämpa nya enhetliga rutiner när vi kontrollerar gravstenarnas säkerhet. Under våren 2013 påbörjades kontrollen av gravvårdarna på våra begravningsplatser.

Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK).

– De nya anvisningarna kommer att underlätta kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete, säger Staffan Lundstedt, konsulent för begravnings- och kyrkogårdsfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

Ansvaret för säkerheten är delat; kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som vistas eller arbetar på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och stenen.

Kyrkogårdspersonalen har rätt att lägga ned stenar som utgör en fara för säkerheten. Men det är den enskilde gravrättsinnehavarens ansvar att se till att stenen åtgärdas.

Egen stenverkstad

Stenverkstad har funnits på Landskrona kyrkogård sedan 2004 och idag arbetar två vidareutbildade kyrkogårdsarbetare med denna specialinriktning.

Stenverkstaden arbetar dels till den egna förvaltningen men också mot kund. Du kan beställa allt ifrån helrenoveringar av gravplats till tvättning av gravsten. Imålning av text, förgyllning, rättning av gravram, nyanläggning och dubbning av gravsten är några av de arbetsuppgifter du kan få utfört av verkstaden.

Mer information