Foto: Lars Wall

Gravplats & Gravskötsel

Det finns gravplatser med gravrätt, med begränsad gravrätt och utan gravrätt. Vi kan hjälpa till med skötsel av samtliga!

Att välja gravplats

Ska du välja gravplats på någon av våra kyrkogårdar eller begravningsplatser vänder du dig med förtroende till Sten Frederiksen, 0418-574 58 eller till kyrkogårdsexpeditionen, 0418-574 50. Här får du hjälp både med dina funderingar och rent praktiskt med att välja plats.

Gravrätt

Till gruppen gravplatser med gravrätt hör kistgravplatser med plats för en eller flera kistor och urngravplatser med plats för en eller flera urnor.
Till rättigheterna hör att smycka gravplatsen och, efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen, montera en gravsten eller annan fast anordning. Att sätta upp en gravsten är frivilligt. En gravrättsinnehavare kan sätta blommor och ljus på en gravplats utan att det finns en gravsten. Gravanordningar bekostas av gravrättsinnehavaren och är dennes egendom.

Gravrättinnehavaren till gravplatser med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning.

Begränsad gravrätt

Gravplatser med begränsad gravrätt är askgravplatser, kolumbarium inomhus och urnmur utomhus som kan ha plats för en eller flera urnor.

För gravrättsinnehavaren innebär detta inskränkningar i rätten att bestämma över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.

Förvaltningen ansvarar för skötsel av gravplatsen, som ett serviceåtagande åt gravplatsinnehavaren. För detta tar förvaltningen ut en avgift i samband med upplåtelse av gravplatsen.

Utan gravrätt 

Gravplatser utan gravrätt är askgravlund, minneslund och kistminneslund, med plats för gravsättningar inom ett gemensamt område. Dessa områden sköter huvudmannen.

Vid gravsättning av aska i askgravlund får de anhöriga delta. En skylt med den gravsattes namn kan efter beställning sättas upp av huvudmannen på en särskild plats. Namnskylten bekostas normalt av dödsboet eller av anhöriga.

Minneslunden och kistminneslunden är anonyma gravplatstyper där nedsättning eller utströende av aska görs av kyrkogårdspersonalen utan närvaro av de anhöriga. För både askgravlund och minneslund finns en särskilt utformad plats för utsmyckning, gemensam för anhöriga.

För mer information eller förfrågningar, kontakta mig!

Sten Frederiksen

Sten Frederiksen

Landskrona församling

Kyrkogårdsmästare

Andra saker som vi tror att du kan vara intresserad av