Foto: Lars Wall

Gamla begravningsplatsen

Detta var stadens aktiva begravningsplats under 1800-talet. Den vårdas idag som kulturpark.

Området väster om Eriksgatan var jordbruksmark tills man år 1805 helt skrinlade planerna på ett starkt befäst Landskrona. Närheten till befästningsvallarna hade gjort att man undvek att bebygga området.

Gamla Begravningsplatsen blev det första som år 1801 anlades på det nytillgängliga markområdet.

Under lång tid hade man haft stora problem med begravningsväsendet. Sedan stadskyrkan S:t Johannes Baptista börjar rivas 1753 hade mycket få begravningar gjorts på den gamla kyrkogården. De döda hade begravts på andra små kyrkogårdar i staden eller förts till grannsocknarna.

Under våren blommar lökväxter som är 150-200 år gamla, t ex vildtulpan, italiensk scilla och aftonstjärna.

HITTA HIT

Begravningsplatsen ligger mellan Eriksgatan, Artillerigatan och Almstigen. Ingången vätter mot Eriksgatan samt via Artillerigatan 2 och 4.  
Kollektivtrafik: Stadsbuss 2,3 och 5 stannar vid hållplats Artillerigatan, ca 4min från begravningsplatsen. Stadsbuss 2,3 samt regionsbuss 218 stannar vid hållplats Vilan, ca 4min gång från begravningsplatsen.

Mer information

  • Du kan läsa mer om begravningsplatsens historia i den publika versionen av Gamla Begravningsplatsens Trädplan. Originalets titel; Trädplan och Trädvårdsplan Gamla Begravningsplatsen 2011, Lars Wall.
  • Beskrivningar om några av begravninsgplatsens växter. De många 200-åriga almarna som härstammade från tidigt 1800-tal har försvunnit och nya träd och buskar har planterats.