Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Ekonomiskt bistånd

Från Landskrona stad i samband med begravning.

Om det inte finns några arvingar till den som avlidit kan du vända dig till socialtjänsten för råd och stöd om vad du behöver göra. Kommunen hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket.

Vad är en dödsboanmälan?
När ett dödsfall inträffar ska en bouppteckning genomföras inom tre månader från dödsfallet. I vissa fall behöver dock inte en bouppteckning upprättas. Om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan kommunen istället göra en dödsboanmälan. För att upprätta en dödsboanmälan kontaktar du dödsbohandläggare inom Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona stad.

E-post: dodsbo@landskrona.se

För att kunna göra en dödsboanmälan måste en boutredning ske. Vid en boutredning ska följande fastställas:

 • Eventuella dödsbodelägare
 • Bohagets/lösörets värde
 • Tillgängliga ekonomiska medel i dödsboet samt om det finns skulder vid personens bortgång
 • Eventuella gemensamma tillgångar med make/maka/registrerad partner
 • Kostnad för avreglering av boet
 • Inför boutredning och eventuellt upprättande av dödsboanmälan behövs handlingar redovisas angående den avlidnes ekonomiska situation. Vid kontakt med Individ- och familjeförvaltningen lämnas en lista över dessa handlingar. 

För att en dödsboanmälan ska kunna upprättas krävs att:

 • Personen som avlidit var folkbokförd och hade sin hemvist i Landskrona Stad
 • Personen inte varit ägare av tomträtt/fast egendom, i sådana fall skall bouppteckning ske
 • Dödsbodelägarna får inte röra de ekonomiska medel som finns i dödsboet innan en dödsboanmälan är färdig
 • Tillgångarna i dödsboet inte täcker kostnader för begravning och eventuell gravsten
 • Möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om det inte finns tillgångar i dödsboet som täcker begravningskostnaderna kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till denna kostnad. För att handläggaren ska kunna pröva rätten till bistånd till begravningskostnader måste en dödsboanmälan först ha gjorts.

Mer information hittar ni på Landskrona stads hemsida (klicka här för att komma direkt till sidan)