Foto: Lars Wall

Det gröna kulturarvet

Vegetationen som idag återfinns på våra kyrkogårdar i form av träd, häckar och buskar är förhållandevis ung i jämförelse med kyrkogårdarnas ålder.

Utvecklingen som skett under de senaste 200 åren har satt sin prägel på våra kyrkogårdar och  gjort dem viktiga i städernas/byarnas grönstruktur och biologiska mångfald.

Träd planterades i trädkansar till en början främst av hygieniska skäl. De blev sedan en del i ett växande formspråk med trädrader, alléer och solitära träd, som ofta var hängande arter och kom att kallas sorgträd.

Vi har på våra kyrkogårdar idag cirka 2 300 träd. Enligt en engelsk modell så har vi uppskattat kapitalvärdet på dessa träd till 115 miljoner kronor vilket är ett stort och viktigt arv att förvalta och förnya.