Meny

Begravningen - att säga farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Begravningsverksamheten i Svenska kyrkan 

Svenska kyrkans församlingar och pastorat är huvudmän för begravningsverksamheten i hela landet, undantaget Tranås kommun och Stockholms stad. I samband med relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga pastorat även fortsättningsvis skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten. Undantagen från den ordningen finns i Stockholm och Tranås kommuner där det är kommunerna som är huvudmän. I dessa har begravningsverksamheten varit kommunaliserad sedan lång tid tillbaka.

Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet. Huvudmannen ska dessutom inom det egna förvaltningsområdet eller inom ett närbeläget förvaltningsområde tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Många huvudmän löser uppgiften att hålla särskilda gravplatser genom att teckna avtal med en annan huvudman som redan har anlagt särskilda gravplatser. Mer utförligt består huvudmannaskapet av vård och underhåll av begravningsplatsers/kyrkogårdens allmänna ytor samt nyanläggningar av begravningsplatser. Även skötseln av kulturhistoriskt värdefulla
gravanordningar/gravvårdar hör till begravningsverksamheten.
För att utföra ovan uppräknade uppgifter krävs både personal, maskiner, redskap,
administration och ett förtroendevalt organ med förvaltningsansvar. Det kan vara ett kyrkoråd, en kyrkonämnd eller en särskilt tillsatt kyrkogårdsnämnd. Kostnaderna för allt detta finansieras med begravningsavgifter.

Begravningsverksamhet i Laholm och Skummeslövs församlingar

Begravningsgudstjänst sker för den som är medlem i Svenska kyrkan. Den sker i någon av församlingen kyrkor eller kapell. Tid för begravning bokas genom expeditionen på kansliet i Kyrkans hus i Laholm antingen av de anhöriga själva eller genom begravningsbyrån. Den präst som ska leda begravningsgudstjänsten
kontaktar de anhöriga för att bestämma tid för ett samtal som kan ske i hemmet eller någon annan stans. Önskas minnesstund efter begravningsgudstjänsten går det bra att använda Laholms och Skummeslövs församlingshem. Om den avlidne var medlem i Laholms eller Skummeslövs församlingar får lokalerna disponeras utan kostnad, för medlemmar i andra församlingar tas en avgift ut. Bokning sker genom respektive värdinna eller genom begravningsbyråns försorg.

Själaringning och tacksägelse

Om de anhöriga önskar görs själaringning och tacksägelse. Själaringning innebär
klockringning och kort andakt någon/några dagar efter dödsfallet och sker i Laholms kyrka onsdag kl. 10.30 eller i Skummeslövs kyrka måndag kl. 10.30. Tacksägelse sker i söndagens gudstjänst. Tacksägelsen kan ske antingen före eller efter begravningen. Tacksägelse innebär att vi tackar Gud för den vi sörjer genom att nämna den avlidnes namn, följt av klockringning och bön.

Bårtäcke

Om man önskar finns det ett bårtäcke att låna som man lägger över kistan. När man använder bårtäcke har man ingen övrig kistdekoration.

Urnsättning

För den som är kremerad sker urnsättning senast ett år efter kremeringen. Anhöriga kan utforma den stunden fritt, präst och/eller vaktmästare kan medverka.

Minnesgudstjänst

Till gemensam minnessgudstjänst inbjudes anhöriga, då vi tänder ljus och läser upp de avlidnas namn som tillhörde Svenska kyrkan. Minnesgudstjänst firas söndagen efter alla helgons dag.

Tjänster i samband med begravning

Detta ingår om den avlidne tillhör Svenska kyrkan:

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker i önskad
kyrka eller kapell. Gäller även om man väljer att ha begravning i annan församling i Svenska kyrkan än hemförsamlingen. Detta bekostas av begravningsavgiften för både tillhöriga och icke-tillhöriga.
Bisättningslokal (lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till
begravningen.
Transport från bisättningslokal till dess gravsättning skett (inom den egna
församlingen).
Eventuellt lån av bårtäcke.
Upplåtelse av lokal för begravningsceremoni.
Kremering.
Gravsättning - vilket innebär gravöppning, återgyllning och iordningställande efter
gravöppning.
Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år/alternativt plats i minneslund.

Detta bekostas av dödsboet:

Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal.
Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling.
Annan kistdekoration än bårtäcke.
Extra musik, förutom psalmer och orgelmusik.
Minnesstund.
Annonsering.
Arvode (om begravningsbyrå anlitas).
Gravvård (gravsten, kors, namnbricka i askgravlund).

Minneslund

Minneslunden är avsedd att ge en anonym grav, där avlidnas aska sätts ned inom ett gemensamt område. Detta utförs av kyrkogårdspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga och endast när marken är tjälfri och ej täckt av snö. Besökare får sätta snittblommor och ljus på särskild plats.

Askgravlund

Askgravlunden ger möjlighet till gravsättning av aska eller askurna inom ett gemensamt område. Detta utförs med eller utan närvaro av anhöriga. I askgravlunden placeras en namnbricka med den avlidnes namn, födelse- och dödsår. Reservation av intilliggande plats för make/maka/sambo är tillåtet. Besökare får sätta snittblommor och ljus på särskilda smyckningsplatser.

Kistgravplats/urngravplats

I kistgravplatser får kistor och urnor gravsättas och i urngravplatser får urnor gravsättas. Gravrätten är 25 år. Gravplatsen får, om man vill, smyckas med gravsten och rabatt. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln, men den kan även utföras av kyrkogårdsförvaltningen om skötselavtal tecknats.

Musiken i Begravningen

Vi behöver begravningar för att kunna ta den overkliga, ogripbara sorgen till oss.
Begravningen hjälper oss att sörja. Begravningsgudstjänsten handlar om att tacka, ta farväl och överlämna. Musiken knyter samman liv och död till en helhet. Musiken kan bära smärta, saknad, tacksamhet och sorg. Musik, som fungerar, berör både den vi sörjer och den Gud som älskar oss.
Begravningen inleds med klockringning och orgelmusik. Sedan följer kanske solomusik plus två eller tre psalmer. Gudstjänsten avslutas med musik.
Musiken slår an gudstjänstens ton och karaktär. Man kan välja ljus, lättsam eller meditativ musik. Kanske vill man ta fram ett visst tema som ger känslan av hav, flykt eller skog. En särskild musikgenre kan vara viktig - som klassisk musik, rock, jazz, folkmusik, eller filmmusik. Kyrkomusikern kan ge exempel och presentera olika alternativ och möjligheter. När man väljer musik till begravningen kan man tänka på den döde och hans/hennes musik. Begravningen är också till för de efterlevande. Musik bär känslor. Sorg, tacksamhet och andra känslor kan förstärkas och ibland förlösas genom musik. Musik kan också bära minnen och
ibland minns man en person eller händelse just genom en melodislinga.
Som anhörig är du välkommen att prata musik med mig som kyrkomusiker och med mina kollegor. Om det skulle vara svårt att i tid få fram noter (vilken är ovanligt men händer) kan vi resentera andra liknande musikstycken istället.
Kim Lundberg, organist i Laholm

Ett sista farväl till den som gått bort

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Den som dött får gå i frid

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden ger tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked och för många blir begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Hitta din församling

Du kan enkelt hitta vilken församling du bor i genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress.