Foto: Pixabay

Trefaldighetstid

Trefaldighetstiden börjar med heliga trefaldighets dag, precis i övergången mellan vår och sommar, och sträcker sig fram till söndagen före domssöndagen i november. Precis som naturen växer under denna tid handlar många av söndagarna om att leva och växa som människa och kristen.

På heliga trefaldighets dag firas treenigheten - Gud som fadern, sonen och den helige anden. Fram till denna dag har vi under kyrkoåret firat tre stora högtider som tillsammans berättar om treenigheten. Det är julen, när vi firar att Gud föds som människa. Det är påsken, när vi följer Jesus genom död till uppståndelse, och pingsten som firar Anden som gav kraft åt lärjungarna att fortsätta sitt uppdrag att leva vidare och bära budskapet vidare. Heliga trefaldighets dag kallas också missionsdagen. Så som lärjungarna sändes ut att leva så har vi också ett uppdrag att leva i världen och delta i Guds arbete för en helad värld.

Gud är mångsidig och levande

I trosbekännelsen formuleras den kristna Gudsbilden. Vi tror på Gud som skapare, den som gett liv åt allt. Vi tror på människan Jesus och på Anden som ger kraft. Tre i ett. En i tre. Precis som vatten kan visa sig i olika former - flytande, ånga och is - är Gud mångsidig och kan aldrig begränsas till att vara ensidig. Gud är levande, därför beskrivs också treenigheten ibland som att Gud är relation och levande. Fader, Son och Ande lever i relation till varandra, men också till oss människor.

Växande i världen, och växande inom var och en av oss

Heliga trefaldighets dag följs av en rad trefaldighetsdagar, som har olika gudstjänstteman. Många av söndagarna handlar om att leva och växa som människa och kristen. Genom bibelns berättelser som möter våra liv här och nu kan vi lära känna vem Gud är och hur Gud visar sig i mänskligt liv.

Jesus berättar om vetekornet som faller i jorden för att växa och ge liv. Utan att falla blir det ett ensamt korn. Det innebär för människan efterföljelse och lärjungaskap. Att försöka leva så är att våga vara sårbar. 

Jesus ger vid ett tillfälle bilden av trädet som en bild av hur mänskligt liv växer av Guds kärlek och liv. (Johannesevangeliet 15:1-9) Där är Gud vinodlare och Jesus är vinträdet. Grenarna är vi människor och Jesus berättar om hur Gud sköter om trädet så att det skall växa och ge frukt. På så sätt hör vi också ihop med varandra som människor.

Trefaldighetstidens söndagar

Första söndagen efter trefaldighet - tema Vårt dop.

Andra söndagen efter trefaldighet - tema Kallelsen till Guds rike.

Tredje söndagen efter trefaldighet - tema Förlorad och återfunnen.

Fjärde söndagen efter trefaldighet - tema Att inte döma.

Apostladagen

Sjätte söndagen efter trefaldighet - tema Efterföljelse.

Kristi Förklarings dag

Åttonde söndagen efter trefaldighet - tema Andlig klarsyn.

Nionde söndagen efter trefaldighet - tema Goda förvaltare.

Tionde söndagen efter trefaldighet - tema Nådens gåvor.

Elfte söndagen efter trefaldighet - tema Tro och liv.

Tolfte söndagen efter trefaldighet - tema Friheten i Kristus.

Trettonde söndagen efter trefaldighet - tema Medmänniskan.

Fjortonde söndagen efter trefaldighet - tema Enheten i Kristus.

Femtonde söndagen efter trefaldighet - tema Ett är nödvändigt.

Sextonde söndagen efter trefaldighet - tema Döden och livet.

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet - tema Rik inför Gud.

Artonde söndagen efter trefaldighet - tema Att lyssna i tro.

Nittonde söndagen efter trefaldighet - tema Trons kraft.

Tjugonde söndagen efter trefaldighet - tema Att leva tillsammans.

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet - tema Samhällsansvar.

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet - tema Frälsningen.

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet - tema Förlåtelse utan gräns.

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet - tema Den yttersta tiden.

Söndagen för domssöndagen

Domssöndagen