Principer och kostnader för resor i Lagunda församling

I media pågår just nu en granskning av resor och kostnader i ett antal av Svenska kyrkans församlingar. Verksamhet och arbetssätt inom Svenska kyrkan liksom inom samhället i övrigt ska givetvis kunna granskas och redovisas öppet. Mot bakgrund av den pågående granskningen vill vi därför gärna visa också hur Lagunda församling resonerar kring olika slags resor och andra kostnader inom verksamheten.

Principer och kostnader för resor i Lagunda församling

I media pågår just nu en granskning av resor och kostnader i ett antal av Svenska kyrkans församlingar. Verksamhet och arbetssätt inom Svenska kyrkan liksom inom samhället i övrigt ska givetvis kunna granskas och redovisas öppet. Mot bakgrund av den pågående granskningen vill vi därför gärna visa också hur Lagunda församling resonerar kring olika slags resor och andra kostnader inom verksamheten. Till stöd för de principer församlingen följer finns en resepolicy och en representationspolicy från Svenska kyrkans nationella nivå.

Planering och uppföljning

Församlingens verksamhet finansieras av medlemsavgifter och vissa bidrag. Dessa pengar ska användas ansvarsfullt och genomtänkt, med god planering och bra prioriteringar. Att all verksamhet och allt arbete inom stöd- och kanslifunktioner ska vara planerat och relevant är en förutsättning för att församlingen ska kunna utföra sitt uppdrag med de begränsade resurser som finns. Det gäller alla områden, och givetvis även utbildningar och resor. All församlingsverksamhet finns dokumenterad i verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljningar.

 

 

Avslutade projekt - kontakter med ekumeniskt center och kyrkor i Hongkong

Hongkongprojektet startade genom personliga kontakter med avsikt att bli ett ungdomsprojekt som med tiden kom att involvera även andra i församlingen. Under en rad år var det en löpande och viktig del i församlingens sommarverksamhet och undervisning. Samverkan med Hongkong har löpande utvärderats och beslut togs förra året att projektet fyllt sitt syfte och skulle avvecklas. Så har skett.

Pågående projekt - utbyte med landsortsförsamling i Wales, en eventuellt blivande vänförsamling

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen skyldighet att stå för utbildning respektive fortbildning ’inom tjänsten’. Detta kan gälla både praktiska och konkreta kunskaper, och inom kyrkan också att få fördjupa sin tro och sin förståelse för arbetet i kyrkan. Inom Lagunda församling följs dessa riktlinjer och anställda lika väl som förtroendevalda kan ansöka om kurser och fortbildning. Det är en förutsättning för att personal och beslutsfattare ska ha god kompetens och uppdaterade kunskaper inom allt från kyrkogårds – och begravningsfrågor till gudstjänstarbete och redovisningsprinciper.

Under verksamhetsåret 2016 har hela potten för utbildning och fördjupning för personalen samlats till ett projekt: utbildning och erfarenhetsutbyte med en landsortförsamling i Wales som påminner mycket om Lagunda församling. Alla anställda kommer att delta i utbildning och utbyte i Wales några dagar i slutet av sommaren. Eftersom kyrkan där mycket längre än vi har fått arbeta under begränsade ekonomiska förutsättningar har de viktiga erfarenheter att dela med sig av inom frivillighet, gudstjänstliv, verksamhet, byggnadsvård och kyrkogårdsfrågor. Syftet är att ta öka medarbetarnas förståelse genom flera studiebesök i en församling som har likande förutsättningar som Lagunda församling.

Carin Åblad Lundström, kyrkoherde