Gravskick

I Lagunda församling har vi fem olika gravsättningsalternativ; kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats och askgravlund.

Kistgrav

Foto: Jens Bergström

Historiskt sett det har kistgravar varit det vanligaste gravskicket. En kistgrav kan ha för en eller flera kistor. Idag upplåts en kistgrav idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren äger och ansvarar för gravanordningen och eventuella planteringar.

Urngrav

Urngravar är idag mycket vanligt förekommande. Urngravar började tillåtas i slutet av 1800-talet. Urngravar finns med plats för en eller flera urnor. Idag upplåts en urngrav med 25 års gravrättstid. Gravrättsinnehavaren äger och ansvarar för gravanordningen och ev. plantering.

Minneslund

Foto: Jens Bergström

Vid gravsättning i en minneslund grävs den avlidnas aska ned inom ett gemensamt område. Var i minneslunden askan placeras anges inte, och inte heller namnet på den gravsatta. Askan grävs ner under värdiga former av kyrkogårdspersonalen utan anhörigas närvaro. Inga enskilda gravvårdar och planteringar finns men däremot en gemensam plats där anhöriga gärna får placera snittblommor och ljus. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all vård och plantering vid minneslunden. 

Vi har idag minneslundar på Fröslunda och Gryta kyrkogårdar.

Askgravplats

En plats i en gemensam askgravplats upplåts med gravrätt i 25 år. Namnplattor sätts upp på askgravplatsen vid gravsättning. Kyrkogårdsförvaltningen sköter en gemensam plantering på askgravplatsen, och på en gemensam plats finns också utrymme för individuell utsmyckning med snittblommor och ljus.

I Lagunda församling finns idag askgravplatser på Hjälsta kyrkogård, Fröslunda kyrkogård och Gryta kyrkogård. Varje enskild gravplats rymmer två urnor.

Askgravlund

Askgravlunden är ett mer personligt alternativ till minneslund. Askan grävs ner inom ett gemensamt område och de anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. Namnet på den gravsatta sätts upp på en gemensam plats och sitter kvar i minst 25 år. Individuell smyckning med snittblommor och ljus sker på en särskilt anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen står för skötseln av gemensamma planteringar och omgivande grönytor. Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt.

Församlingen har idag en askgravlund på Nysätra kyrkogård.