Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Gravrätt och gravbrev

När grav upplåts, är det den avlidnes närmaste anhöriga som får rätten till graven och ansvaret för graven. Som ett bevis på gravrätten utfärdas ett gravbrev.

Gravrätter som utfärdas idag gäller i 25 år. Gravrätten kan därefter förlängas. Om innehavaren inte önskar behålla gravrätten, kan den överlåtas på annan närstående eller återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen.

Gravbrev

Som ett bevis på gravrätten utfärdas ett gravbrev. I gravbrevet står angivet vem som har rätt till graven, hur lång tid gravrätten gäller och vilka regler som gäller för gravplatsen.

Ändra gravrättsinnehavare

När en gravrättsinnehavare önskar föra över ansvaret till någon annan ska detta anmälas till kyrkogårdsförvaltningen. Det är också viktigt att anmäla adressändringar så att uppgifterna är aktuella.

Vid gravrättsinnehavarens död ärvs gravrätten på samma sätt som annan egendom om inget annat avtalats. Detta sker dock inte automatiskt och det är därför viktigt att informera kyrkogårdsförvaltningen om vem som skall bli ny gravrättsinnehavare.

Det är gravrättsägaren som har skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Den som vill ha hjälp med att hålla graven i fint skick kan teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Läs mer om gravskötsel.