Församlingsinstruktion

Varje församling ska enligt kyrkoordningen ha en församlingsinstruktion. I den beskrivs vad församlingen är, vill vara, och gör, utifrån dess unika förutsättningar. Lagunda församlings gällande församlingsinstruktion antogs sommaren 2017.

Församlingsinstruktionen är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning. Församlingsinstruktionen är i första hand ett redskap för anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare men är också tillgänglig för alla som vill veta mer om församlingens identitet och vision.

Församlingsinstruktionens inledning

"Det här är en församlingsinstruktion för Lagunda församling i Uppsala stift. Syftet med församlingsinstruktionen är att beskriva Lagunda församlings identitet och vision, och hur församlingen med utgångspunkt i sitt lokala sammanhang arbetar för att nu och i framtiden utföra uppdraget som kyrka utifrån den grundläggande uppgiftens fyra dimensioner: gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.

Uppdraget för Lagunda församling är att i Jesu Kristi efterföljd leva och verka som kyrka för alla som bor och vistas i Lagundabygden. I församlingsinstruktionen beskrivs nuläget och församlingens nuvarande arbete som grund för att i framtiden kunna vara lyhörd och anpassa gudstjänster och verksamhet när samhället och människors liv förändras. Nyckelord är samarbete, lärande och samverkan.

I planering av gudstjänster och verksamhet är målsättningen att utgå från ett inkluderande perspektiv och ta hänsyn till barns behov."

Innehållsförteckning

Förutsättningar, bakgrund och nuläge.

 • Örsundsbro i Lagundabygden
 • Lagunda församling

Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni

 • Gudstjänst: årsrytm, veckorytm, livsrytm, musik, gudstjänster i andra former och på andra språk
 • Undervisning: barn, konfirmander, unga, vuxna
 • Mission: samverkan, ekumenik och internationella kontakter, internationell mission, kommunikation
 • Diakoni: utgår från behov, frivillighet och engagemang, internationell diakoni, diakoni i samhälle och i samverkan

Styrning och organisation

 • Förtroendevalda
 • Personal och arbetsledning
 • Församlingskansli
 • Begravningsverksamhet
 • Fastigheter och miljö
 • Barnkonsekvensanalys
 • Process, utvärdering och revidering

Hur gör man en församlingsinstruktion?

Uppsala stift har tagit fram underlag, instruktioner och process för hur man kan ta fram en församlingsinstruktion. Lagunda församling har följt dessa underlag och principer. 

Bakgrundsmaterial som använts är utredningar, material och prognoser från Svenska kyrkan och Uppsala stift, rapport Medlemsscenario 2014-2030, statistik från Svenska kyrkans statistik-databas och SCB, Rapport om storstadsnära landsbygd från Stockholms län (Örsundsbro ingår som exempel i rapporten), samt Ortsanalys för Örsundsbro, framtagen av Enköpings kommun.
Kyrkorådet har varit aktivt under hela processen; särskilt ansvar har lagts på en arbetsgrupp med förtroendevalda och anställda. Församlingen arbetar strukturerat med verksamhetsplanering och uppföljning vilket lagt grund för arbetet. Material från den biskopsvisitation som ägde rum i Lagunda församlingen våren 2016 har inkluderats. Skrivarbetet har till stor del gjorts av kansliet. Ett brett utskick gjordes januari 2017 då förtroendevalda, anställda och frivilliga tillsammans med representanter för de olika verksamheterna fick del av förslag och möjlighet att lämna synpunkter.

Församlingsinstruktionen är antagen av kyrkofullmäktige den 29 maj 2017 och fastställd av domkapitlet den 7 juni 2017.

Församlingsinstruktionen är inget statiskt dokument utan behöver utvärderas och revideras utifrån nya förutsättningar och prioriteringar. Revidering äger rum en gång per mandatperiod.

Klicka på bilden för att ladda ned församlingsinstruktionen som pdf