Kyrkorna som kulturarv

Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål och detaljer av olika slag rymmer berättelser. Samtidigt är rummet inte ett museum utan används än idag. Här firas regelbunden gudstjänst, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många känner starkt för kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas.

Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.

Samtidigt är rummet inte ett museum, det används än idag. Här firas regelbunden gudstjänst. Här äger viktiga händelser i människors liv rum. Stunder som människor minns hela livet och som upplevs som särskilt mättad och intensiv tid.

Del av historien 

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara ett gudstjänstrum. Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Många människor känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Den är betydelsefull. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia.

Kyrkorna i Lagunda församling

I Lagunda församling finns tio vackra kyrkor: Biskopskulla, Fittja, Fröslunda, Gryta, Giresta, Hjälsta, Holm, Kulla, Långtora och Nysätra. Var och en av dem är sevärd och har sin egen historia. Tio kyrkor på den Uppländska landsbydgen kring Örsundsbro. Tio kyrkor med olika uttryck, olika unika drag, och olika historia.

För varje kyrka finns en sida med lite mer information. Tanken är att denna ska kompletteras framöver, så att det kulturarv som kyrkorna utgör ska vara alltmer tillgängligt för oss alla.

Lär dig mer om kyrkans olika delar genom att klicka dig runt i bilden!

Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige (om än inte här i Lagunda där bara två av tio kyrkor har torn!) - en långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.

Kyrkobyggnaden är en plats för gudstjänst, men rymmer genom arkitektur, utsmyckning och formspråk samtidigt en del av församlingens och landets historia.

Vad är vad i kyrkan?

Läs mer om Kyrkoantikvarisk ersättning

En församling ansöker om ersättning för ett projekt som rör en kyrka eller en kyrkogård. Om ersättning beviljas får man bidrag till en del av kostnaden, i genomsnitt 50%. När projektet avslutats kan man få pengar utbetalda bara om man kan göra en komplett redovisning av hur medlen används, och att projektet har genomförts i enlighet med antikvariska regler och riktlinjer.

För att möjliggöra för församlingarna att hålla kulturarvet i bra skick kan man ansöka om s.k. kyrkoantikvarisk ersättning.

Vid alla reparationer, vid vård och underhåll och vid alla förändringar ställs höga kvalitetskrav. Detta är givetvis mycket kostsamta - särskilt om man som Lagunda församling har tio kyrkor!

Kyrkor och kyrkobyggnader är en viktig del av hela landets kulturarv. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.

Bidrag för att bevara kulturarvet

Motsvarande regler gäller för begravningsplatser som invigts före 1940. Det innebär att samtliga kyrkor och kyrkogårdar i Lagunda församling är skyddade.

Enligt kulturminneslagen, KML, är kyrkobyggnader skyddade om de uppförts före 1940, eller om Riksantikvarieämbetet beslutat att de ska vara skyddade.

Skyddet innebär att tillstånd för ändringar ska sökas hos Länsstyrelsen.

Vilka byggnader är skyddade?