Valsedlar

Nomineringsgrupperna ska beställa valsedlar senast 15 april 2025. Läs om hur beställning, leverans och betalning går till.

Beställ i tid

Varje nomineringsgrupp beställer valsedlar i Grupp- och kandidatsystemet. Beställ valsedlarna samtidigt som ni anmäler kandidater, dock senast 15 april 2025. Om en beställning kommer in senare kan beställningen hanteras om bedömningen görs att valsedlarna kan levereras före valdagen och utan att leveransen av tidigare gjorda beställningar försenas.

 

Antalet röstberättigade i varje församling gör det lättare att beräkna hur många valsedlar som bör beställas. Kyrkomötet har de två senaste valen beslutat att ge bidrag till valsedelsbeställningar som motsvarar en gång antal röstberättigade inom valområdet. Det ger en indikation på hur många valsedlar man bör beställa.

Ladda ner rapporten: Uppgifter om antal röstberättigade per valdistrikt (excel-fil).

RAPPORT: ANTAL RÖSTBERÄTTIGADE 16/1 2021 PÅ 2022-ÅRS ORGANISATION 

Flikarnas innehåll

1.  Röstberättigade i kontrakt enligt folkbokföringsdatum 16/1 2021
2.  Röstberättigade i ekonomisk enhet enligt folkbokföringsdatum 16/1 2021
3.  Röstberättigade i församling enligt folkbokföringsdatum 16/1 2021​ 

Ladda ner rapporten: Antal röstberättigade 16/1 2021 på 2022-års organisation (excel-fil).

Ladda ner rapproten: Antal röstberättigade oktober 2020 (excel-fil).

Minsta antal som kan beställas är 1 000, sedan ökat antal med 500, det vill säga 1 500, 2 000, 2 500 och så vidare.

Valsedelskostnaden för kyrkovalet 2021 är 63 kronor inklusive moms för 1 000 valsedlar samt 450 kronor inklusive moms per edition. Fraktkostnad tillkommer.

Nomineringsgrupperna ska betala för sina valsedlar i förskott. Valsedlarna trycks först när fakturan är betald.

BIDRAG FÖR VALSEDELSKOSTNADER

Nomineringsgruppen kan få bidrag som delvis eller helt täcker valsedelskostnaderna.

Finansiering kan ordnas antingen genom bidrag efter beslut av det beslutande organ som valet avser eller genom att nomineringsgruppen själv gör en förskottsbetalning. Utgår bidrag sker betalningen genom avräkning av denna kostnad vid förmedlingen av kyrkoavgiften till de bidragsgivande enheterna.

Bidrag till tryckning av valsedlar kan utgå till de nomineringsgrupper som är eller genom ett val blir representerade i olika beslutande organ. Om en nomineringsgrupp har betalat valsedlar i förskott och om nomineringsgruppen senare får rätt till ekonomiskt bidrag för valsedlarna (dvs. om nomineringsgruppen genom valet blir företrädd i det beslutande organet) betalas förskott motsvarande det ekonomiska bidraget tillbaka av den som har beslutat att bidrag ska utgå). I tryckkostnaderna inräknas då även kostnader för distribution av valsedlar till nomineringsgrupperna. Beslut om bidrag för de olika valen fattas av respektive beslutande organ, det vill säga kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Innan man beställer valsedlar behöver det vara tydligt vem som betalar. En nomineringsgrupp som vill beställa valsedlar ska betala valsedlarna i förskott, om inte kyrkofullmäktige har beslutat om bidrag (38 kap. 33 §). Har kyrkofullmäktige fattat ett beslut om bidrag behöver nomineringsgruppen lämna in ett intyg till stiftsstyrelsen som styrker att de har rätt till valsedelsbidrag. I intyget ska det stå hur stort bidraget är och om det täcker alla de valsedlar som nomineringsgruppen vill beställa. Intyget behöver också vara undertecknat av en behörig företrädare för den församling eller det pastorat som beslutat om valsedelsbidrag.

Intyg valsedelsbidrag KV21_Bl7 (nerladdningsbar pdf)

BESLUT OM VALSEDELSBIDRAG FÖR KYRKOMÖTET  

Kyrkomötet beslut hösten 2020 att bidrag till tryckning av valsedlar vid 2021 års val till kyrkomötet ska utgå till de nomineringsgrupper som är företrädda i kyrkomötet under innevarande mandatperiod eller som genom valet blir företrädda i kyrkomötet. Bidraget till respektive nomineringsgrupp ska högst motsvara kostnaden för tryckning av en valsedel per röstberättigad i respektive valkrets.

Valsedlarna levereras främst juni–juli, men även några i augusti. Leveransen sker inte nödvändigtvis i den datumordning de beställdes. 

Den person som står som mottagare av valsedlarna i Grupp- och kandidatsystemet får en avisering via sms eller e-post om att valsedlarna är på väg. 

ANTAL LEVERANSADRESSER 

För valsedlar till kyrkomötesvalet kan man ange upp till sex leveransadresser för respektive stift som valkrets.

För valsedlar till stiftsfullmäktige kan man ange en leveransadress per valkrets i stiftet. Observera att beställningarna då måste göras per valkrets (inte för hela valområdet/stiftet).

För valsedlar till kyrkofullmäktige kan man ange en leveransadress.

ANGE EN LÄMPLIG MOTTAGNINGSADRESS

När ni gör valsedelsbeställningar i Grupp- och kandidatsystemet behöver ni tänka på  mottagningsförhållandena då leveranserna ofta går med lastbil. Det betyder att man inte kan ange en boxadress eller en postlåda som leveransadress. Ange gatuadress eller motsvarande men kontrollera vilket postnummer som gäller för den adressen. Ibland kan dessa vara olika.

I Svenska kyrkans bestämmelser 2019:17 24 § framgår det att nomineringsgrupperna kan få hjälp av valnämnden för utläggning av valsedlar till kyrkomötes, stiftsfullmäktige- och kyrkofullmäktigevalen om grupperna lämnat dessa valsedlar till valnämnden senast 18 dagar före valdagen dvs. senast den 1 september. Valnämnden kan besluta att valsedlar som den får vid ett senare tillfälle också ska läggas ut förutsatt att alla nomineringsgrupper behandlas lika. Nomineringsgrupperna kan också välja att själva lägga ut sina valsedlar i röstningslokalen/vallokalen.

Som stöd till nomineringsgrupperna inför valsedelsdistributionen i sommar har vi tagit fram en rapport med leveransadresser och kontaktuppgifter till församlingarna/pastoraten. Nomineringsgrupperna måste dock själva kontakta respektive församling/pastorat i förväg för att komma överens om vart och när nomineringsgruppen kan leverera sina valsedlar till valnämnderna under sommaren.

Rapport: Leveransadresser till enheterna för valsedlar. Excel-fil (217 kB).

Obs! I undantagsfall visar rapporten en box-adress istället för leveransadresser till församlingarna/pastoraten då aktuell leveransadress saknades vid uttaget. Ta kontakt med berörd församling/pastorat för att få korrekt leveransadress.

Valförrättare och röstmottagare ska se till att nomineringsgruppernas valsedlar finns utlagda i vallokalerna och röstningslokalerna. Valnämnderna måste ha fått valsedlarna från nomineringsgrupperna senast 18 dagar före valdagen (dvs. 1 september 2021) 

Valnämnden kan dock besluta att valsedlar som den får vid en senare tidpunkt också ska läggas ut. Alla nomineringsgrupper ska behandlas lika.

Nomineringsgrupperna kan också välja att själva lägga ut sina valsedlar i vallokalen.

Här finns en excelfil över alla lokaler, adresser och öppettider (1.84Mb).