Valresultat i kyrkovalen 2001-2021

Jämförelsen mellan resultaten i kyrkovalen och varför det inte alltid fullt ut går att jämföra valresultaten.

I valresultatpresentationerna finns jämförelser mellan de olika valårens resultat. Det historiska resultatet visas i form av en skugga i de liggande staplarna.

Visningen av valresultat innehåller i många fall jämförelseuppgifter från föregående valår. Det finns vissa undantag. Nedan finns förklaring till begränsningar i dessa jämförelser.

Valkretsar

Resultat för valkretsar jämförs aldrig med föregående valårs resultat för valkretsar.

Indelningsändrade församlingar och samfälligheter

Om en församling eller samfällighet har ändrats (till exempel genom att två församlingar blivit till en eller att flera församlingar bildat en ny samfällighet) visas inga jämförelser med föregående valår.

Nomineringsgrupper som ändrats eller försvunnit

Resultat visas endast för de nomineringsgrupper som ställde upp i det aktuella årets val. Resultat för en nomineringsgrupp som ställde upp vid 2005 års val, men inte vid 2009 års val, visas alltså inte som jämförelsetal i presentationen av 2009 års valresultat. Detta innebär också att det antal mandat som redovisas som jämförelsetal för föregående val inte nödvändigtvis är det totala antalet mandat som då fanns. Vissa grupper har ändrat sitt namn mellan valen, men kan ändå jämföras. (Exempel: ”Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK” som i Kyrkovalet 2005 och 2009 hette ”Folkpartister i Svenska kyrkan” och i valet 2001 ”Folkpartiet liberalerna”).

Kyrkostämma

För församlingar med valtypen kyrkostämma finns inga valresultat. En församling som haft kyrkostämma men bytt valtyp till kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd saknar därför jämförelseuppgifter från föregående valår.

Visningen av 2013, 2009 respektive 2005 års valresultat länkar vidare till presentation av föregående valårs resultat för motsvarande val. I de fall indelningsändringar har skett har försök till matchning gjorts så att det ska vara möjligt att komma vidare till det eller de resultat som bäst motsvarar aktuellt års resultat. Detta har dock inte varit möjligt i samtliga fall.