Pala o alosaripe ande khangeri

Information om kyrkovalet på romani kale

Shaj alosaren kathar o 6-to Septembra ko alosaripesko dyes, ko 19-to Septembra. Kana alosaren impakto keren pe khangeri po lokalno, regionalno thaj nacionalno niveli. So gindyines so shaj kerel e Khangeri ando Shvedo? Tjiro alosaripe but mol!

E Khangeri ando Shvedo e maj bari khangeri si, 5.8 milliona manushenca. E Kristiano Fundacia sama lel pe manushengi patjiv thaj pe aktivno environmentalno thaj klimaki butji. Sar amaro manush shaj keres kontribucia ke komuniteta perdal losh thaj kana sama les pe kavera, po baptizmo, pe bijava, kavera servizura, ande puterdi shkola le ciknenge, pe shavorengi thaj ternengi aktiviteta, pe koncertura.

Shaj zhutines te losaras pe amari kultura ande institucii thaj tradicii, thaj shaj zhutines ande socialno butji ke Khangeri, sar te zhutines le chore manushenge vaj kon korkore si vaj xasardas varikas.

Sar te alosares

Alosar pe elekcia po 19-to Septembra pe tjiro alosaripesko than.
Tjiro alosaripesko than thaj le chasura shaj dikhes pe tjiro alosaripesko dokumento. Le sama! Numa/feri pe tjiro alosaripesko than shaj keres elekcia pe alosaripesko dyes. An tusa tjiro ID/personalno dokumento thaj e alosaripeski karta.

Anglo- alosaripe

Shaj alosares kathar o 6-to Septembra zhi ko alosaripesko dyes, 19-to Septembra. Sa le alosaripe anglo-alosaripeske akharas, vi kana pe elekciako dyes kerde. Shaj rakhes le thana thaj chasura po svenskakyrkan.se/kyrkoval. Si te anes tjiro ID/personalno dokumento thaj alosaripeski karta.

Alosaripe po mail

Te alosares po mail si te avel tut lila kathar e poshta. Shaj les len ke khangeri vaj pe poshta. Le lila sikaven sar te alosares po mail. Tjiro alosaripe pe postha si te xutras ke khangeri zhi ko 17-to Septembra (15-to Septembra, andar kaver them te bichares/trades tjiro alosaripe).

Alosaripe tradaresa

Tradaresa te alosares , trubul te avel tut le lila kathar e poshta. Shaj les len ke khangeri vaj pe poshta. Le lila sikaven sar te alosares tradaresa. O tradari ingrel tjiro alosaripo pe alosaripesko than vaj ke khangeri kaj tu phires.

Ande kaver them te san pe alosaripesko dyes

Te kerdan registracia ande khangeri ando Shvedo ba/ama ande kaver them san, shaj alosares po mail. Te alosares po mail si te avel tut alosaripeske lila kathar e poshta. Shaj les len kathar tjiri khangeri vaj kathar e khangeri ande kaver them. Te naj ke tute tjiri alosaripeski karta, shaj manges njevi. Ke khangeri tradas/bicharas so maj pashal si ke tute. Tjiro alosaripe pe poshta si te resel ke khangeri zhi ko 15-to Septembra.

Mang zhutipe te trubul

Mishto si te zhanes ke le manusha kon pe alosaripeske thana keren butji, naj slobodo te phenen so pecisajvel ande soba.

Pe tjiro alosaripe/voksho mol sar te keren butji ande Khangeri ando Shvedo

Ande khangerako alosaripe ande trine elekcii shaj alosares.

Elekcia pala e khangerako konsilo--lokalno

O konsilo ke khangeri phenel soske aktiviteti te aven ande khangeri so pashal si ke tute. Shaj ke jekh njevo manush kerela butji le phurenca thaj nasvalenca, vaj shaj ke putren jekh shkola le cikne shavorenge vaj shaj keren shibaki shkola vaj mentoralno zhutipe le migrantenge.

Parne alosaripeske lila.

Elekcia pala e khangerako konsilo-regionalno

E Khangera ando Shvedo 13 maj cikne khangera si. O konsilo ke khangeri anel le hakaja. Po regionalno niveli decizii anen pala le khangerengi renovacia thaj pala diferentne zhutipe, sar te keren shelterura jivendesa, te zhutinen le nasvalenge, le migrantenge ande integracia, pala klimake pushipe.

Pink alosaripeske lila.

Elekcia pala e khangerako konsilo-nacionalno

E khangerako konsilo ande Khangeri ando Shvedo si o maj vasno konsilo kaj 251 manusha si. Po nacionalno niveli kasave decizii anen so impakto kerel pe Khangeri ando Shvedo. Miselake save psalmura (Biblikane poezii) te shuven ande ginadyi/pustik.

Galbene alosaripeske lila.

Nominacia grupura thaj kandidatura

Le grupura so ande khangeraki elekcia si sar nominaciake grupura akharas. Von kasave si sar le grupura po generalno elekcia.

Shaj alosares trine manushen pe alosaripesko dokumento. Kana alosares len, shaipe des len pala tute te keren reprezentacia.Te na alosares len, le nominacia grupura xutren tjiro alosaripo.

 
Maj but sar 5 milliona si hakaj te alosaren

Ando bersh 2021 pe khangeraki elekcia, 5 milliona manushen sas hakaj te alosaren. Kon maj phuro si sar 16 bersha thaj phirel ande Khangeri ando Shvedo, si hakaj te alosarel. Si te avel tut registracia ando Shvedo.

E alosaripeski karta

E alosaripeski karta but vasno si. Phenel kaj shaj keres tjiro alosaripe thaj shaj keres o anglo-alosaripe. Si te anes e alosaripeski karta te anglo-alosaripe kames te keres. Si te zhanes te keres identifikacia. Pe tjiro alosaripesko than te keres o alosaripe, dosta si te anes tjiro ID/personalno dokumenti.

E alosaripeski karta pe tjiro adreso tradas/bicharas thaj si te xutres la ko 1-to Septembra.

Mang njevi alosaripeski karta

Te xasardan tjiri alosaripeski karta, shaj manges njevi (sar duplo/extra alosaripeski karta akharen). Mang njevi alosaripeski karta kathtar tjiri khangeri. Vi shaj manges e karta perdal o svenskakyrkan.se/kyrkoval. E njevi karta pe tjiro adreso tradas.

Rezulti pala e elekcia

Kana phanden e elekcia po 19-to Septembra, ginaven le alosaripe. Le alosaripen vi digitalnes si registracia thaj shaj dikhen pe svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Covid-sekurno elekcia ande khangeri

E Khangeri ando Shvedo kamel sakon te zhanel sekurnes te alosarel. E konzultacia le Publikalno Sastipeski Organizaciasa ando Shvedo phenel ke e korona phandipe kasavo shaj avela ande Septembra kana trubun te alosaren, sosko sas ande primavera ando bersh 2021. Anda kadi ande sobi kaj shaj alosaren, si te aven pleksi glazhi, alkoholo thaj lashe instrukcii le manushenge kon alosaren.

Te ashavas o virushi:

 • Shaj keren aglo-alosaripe. O anglo-alosaripe po 6-to Septembra putren thaj zhi ko 19-to Septembra si puterde.
 • Alosar po mail. Shaj alosares kana aba xutres tjiri alosaripeski karta. Le sama ke tjiro alosaripe pe poshta si te xutras zhi ko 17-to Septembra. Le poshtaki alosaripeske lila shaj len ke khangeri vaj pe poshta.
 • Te na zhanes te zhas pe alosaripesko than vaj pe anglo-alosaripesko than, shaj alosares tradaresa. Kade si te avel tut poshtaki alosaripeske lila. Le poshtaki alosaripeske lila shaj len ke khangeri vaj pe poshta.
 • Le lila pala o anglo-alosaripe informacia del sar te len sama pe but manusha. Dikh le instrukcii.

O Valservice putrel ko 30-to Avgusto, o telefonesko numero: 010-18 19 400. Angal adi shaj akharen e Khangeri ando Shvedo po numero: 018-16 95 00.

Maj but informacii pala o alosaripe ando lil vaj tradaresa

Sakon kon kamel shaj alosarel ando lil vaj tradaresa. Te zhanen te keren, si te avel tumen poshtaki alosaripeske lila. Shaj les len ke khangeri vaj pe poshta. Shaj manges kana akhares e elekciako servizo: 010-18 19 400 kathar o 30-to Avgusto. Angal adi shaj akharen e Khangeri ando Shvedo po numero: 018-16 95 00.

Ande poshtaki alosaripeske lila shaj rakhes lila thaj envelopo pala sa le alosaripe, envelopo ko lil, tradari thaj envelopo te po mail kames te alosares. Shaj ginaves informacii sar te alosares po mail vaj tradaresa.

Kathe shaj dikhes sar te alosares po mail vaj tradaresa:

 1. Te naj tut e nominaciako grupako dokumento, shaj iskirines lengo nav pe jekh susho lil.
 2. Si te shuves jekh lil pala sako elekcia( parno pala o lokalno khangerako konsili, pink pala o diakoniako konsili, galbeno pala o nacionalno khangerako konsili), te shuven ando envelopo thaj te phanden.
 3. Duj manusha te dikhen, shu o lil ando envelopo (K4) thaj phande, so si ande poshtake lila. Phande o envelopo.
 4. Po envelopo ko mail vaj tradari (K4), iskirin tjiro sekurno numero thaj iskirin tjiro nav, kade phenes ke mishto kerdan o alosaripe.
 5. Po envelopo ko mail vaj tradari (K4) le duje manusha iskirinen pengo nav, ke kade phenen ke dikhle tjiro envelopo. Le duj manusha maj phure si te aven sar 18 bersha.

Te tradaresa kames te alosares, le sama pe kadala informacii:

 • O tradari ingrel o envelopo (K4) ko alosaripesko than vaj ko anglo-alosaripesko than. E alosaripesko lil si te shuven ando envelopo te anglo-alosaripe keren, ba/ama mishto si ke tute te avel kana pe tjiro alosaripesko than alosares.
 • O tradari ingrel tjiro poshtako alosaripe thaj iskiril o nav, sekurno numero thaj adresi thaj iskirinel pesko nav, so sikavel ke dan tjiri signatura po envelopo. O tradari si te kerel identifikacia, thaj maj phuro/i si te avel sar 18 bersha.

Te perdal mail kames te alosares, le sama pe kadala informacii, pala dan tjiri signatura po envelopo thaj dan ko tradari, so dikhlas duj manusha.

 • Shu o lil thaj o alosaripesko lil ando envelopo (K4).
 • Le sama! Shu e alosaripesko lil ando envelopo kade te shaj dikhen e diakonesko adreso opral ando chacho rig po envelopo thaj e informacia pala e elekciaki konsilo.
 • Trade e poshtasa o lil, na trubul te shuves poshtaki timin.
 • Le sama! Zhi ko 17-to Septembra si te avel pe poshta tjiro lil. 

Maj but informacii

Valservice putrel ko 30-to Avgusto thaj shaj akharen po telefono 010- 18 19 400. Angal adi shaj akhares e Khangeri ando Shvedo po numero: 018-16 95 00. Shaj trades mail po kyrkoval@svenskakyrkan.se