Kirkkovaalista

Information om kyrkovalet på miänkieli

Sie saatat alkaa äänestämhään 6 syyskuuta ja aina itheen vaalipäivhään asti 19 syyskuuta. Äänestämällä sie vaikutat siihen mitä kirkko pittää tehhä paikalisesti, alueelisesti ja valtakunnalisesti. Mitäs sie piät ette kirkko pittää tehhä? Sinun ääni on tärkeä!

Ruottin kirkko on Ruottin suuriin uskonolinen yhteisö, jossa on 5,8 miljoonaa jäsentä. Kristitty arvoperusta merkittee toimintaa ja kiinostusta kaikkien ihmisitten arvhoon ja arvokhuutheen ja aktiivisile miljöö- ja klimaattityöle. Jäsenenä sie vaikutat yhteisyytheen, ilhoon, syventymisheen ja yhteiskunnan konteksthiin sulle ittele ja muile, esimerkiks kastheessa, häissä, muissa jumalanpalveluksissa, kuoroissa ja konsertissa.

Sie vaikutat kans säilythään meän yhteistä kulttuuriperinettä, rakenuksissa ja perintheissä, ja sie olet mukana tukemassa sosiaalista työtä ihmisille jokka on heijoissa tilantheissa, yksinhäisyyessä ja surussa.

Näin sie saatat äänestää

Äänestä vaalipäivänä 19 syyskuuta sinun vaalipaikassa

Siinun vaalipaikka ja aukioloaijat on mainittu äänestyskortissa. Huomaa! Sie saatat vain äänestää vaalipaikassa vaalipäivänä. Ota mukhaan ID-lekitimasjuuni ja mielelhään äänestyskortti.

Äänestä etukätheen

Sie saatat äänestää etukätheen 6 syyskuusta aina vaalipäivhään asti 19 syyskuuta. Kaikki äänet jokka jätethään etukäenäänestyspaikoissa kuttuthaan etukäenääneksi, vaikka äänestys tapahtuu vaalipäivänä. Sie löyät kaikki paikat ja aukioloaijat sivulta svenskakyrkan.se/kyrkoval . Sie tarttet ottaa mukhaan äänestyskortti ja id-lekitimasjuuni.

Äänestä preivilä

Sie tarttet preiviäänestypakeetin ette saattaa äänestää preivin kautta. Sen sie saatat noutaa yhestä seurakunnan eli kirkkoherran kontturista. Pakeetissa on tietoja kuinka tehhään ette äänestää preivin kautta. Preiviäänen sie tarttet lähättää ette se on perilä hiippakunnassa viimisthään 17 syyskuuta (15 syyskuu jos sie äänestät ulkomailta).

Äänestä ombyytin kautta

Sie tarttet preiviäänestypakeetin ette saattaa äänestää ombyytin kautta. Sen sie saatat noutaa yhestä seurakunnan eli kirkkoherran kontturista. Pakeetissa on tietoja kuinka tehhään ette äänestää ombyytin kautta. Ombyyti jättää sinun äänen vaalipaikhaan eli etukäenäänestyspaikhaan joka on siinä seurakunnassa eli pasturaatissa mihinkä sie kuulut.

Jos olet ulkomaila vaalipäivänä

Sie joka olet kirkonjäsen Ruottissa, mutta olet ulkomaila vaalin aikana, sie saatat preiviäänestää. Jos haluat preiviäänestää, sie tarttet preiviäänestyspakeetin. Sen sie saatat noutaa yhestä seurakunnan eli kirkkoherran kontturista eli ulkomaila olevasta ulkomaanseurakunnasta. Jos sulla ei ole äänestyskorttia mukana, sie voit tilata uuen kortin. Se lähätethään siihen sinua lähimphään seurakunthaan ulkomaila. Sinun preiviääni pittää olla perilä kirkkohallituksessa viimisthään 15 syyskuuta.

Taho apua jos olet epävarma

Se on hyvä tietää ette kaikila, jokka on töissä vaalipaikoissa ja etukäenäänestyspaikoissa, on vaitiolovelvolisuus.

Sinun ääni vaikuttaa kuinka Ruottin kirkko ohjathaan

Kirkkovaalissa sie saatat äänestää kolmessa vaalissa

Kirkkovaltuuston vaalit – paikaliset

Kirkkovaltuusto päättää toiminan raamista seurakunnassa ja pasturaatissa. Näihin kuuluvat esimerkiksi päätös ette työlistää yhen diakonin lissää toimimhaan vanhusten ja sairhaitten kans, jos alottaa avvoimen esikoulun seurakuntatalola ja satsauksia kielikahvilhaan ja pakolaisten menttoritoiminthaan.
Äänestyssetelit on valkeat.

Hiippavaltuuston vaalit – aluueliset

Ruottin kirkko on jaettu 13 hiippakunthaan. Hiippakuntavaltuusto on hiippakunnan päättävä orkaani. Hiippakunnissa tehhään alueelisia päätöksiä biitraakista kirkoitten kunnostamisheen ja erilaisia koordineerinkin tukea esimerkiksi talviaijan hätäasunthoin, toiminanrajotheitten henkilöitten tukheen, pakolaisten aphuun ja inttegrasjuunhiin, klimaattisatsaukshiin ja niin pois päin.
Äänestyssetelit on roosafäriset.

Kirkkokokouksen vaalit – valtakunnaliset

Kirkkokokous on Ruottin kirkon ylin päättävä orkaani, jossa on 251 jäsentä. Valtakunnalisela tasola tehhään ylheisiä päätöksiä, jokka vaikuttavat koko Ruottin kirkhoon. Yksi esimerkki on päätös siittä, mikkä virret sisälethään virsikirhjaan.
Äänestyssetelit on keltaset.

Numineerinkiryhmät ja kanditaatit

Kirkkovaalhin osalistuvia ryhmiä kuttuthaan numineerinkiryhmiksi. Ne vastaavat suunile puliittisten vaalitten puolueita.

Sie saatat  antaa henkilöäänen kolmele kanditaatile kryssaamalla heitä äänestyssetelissä. Kryssit lisssäävat kanditaatin maholisuuksia tulla valituksi ja eustaa sinua. Jos et kryssaa yhtään kohtaa, sillon sinun ääni menee numineerinkiryhmäle.

Rapea 5 miljoonala on äänestysoikeus

Vuen 2021 kirkkovaalissa 5 miljoonala jäsenelä on äänioikeus. Äänioikeus on kaikila, jokka on viimisthään vaalipäivänä vähhiinthään 16 vuotta ja Ruottin kirkon jäseniä. Sie häyt kans olla Ruottin väestörejisterissä.

Äänestyskortti

Äänestyskortti on arvokas dokymentti. Siinä on tietoja äänestyspaikasta ja siittä, missä sie saatat äänestää etukätheen. Jos äänestät etukätheen, sulla häätyy olla sinun äänestyskortti mukana. Sie tarttet kans saattaa lekitimeerata ittesti. Jos sie äänestät sinun vaalipaikassa se riittää ette sulla on matkassa sinun lekitimasjuuni.

Äänestyskortti lähätethään sinun väestörejisterin kirjotethuun osotheesheen. Se pittää olla perilä viimiisthään 1 syyskuuta.

Tillaa uusi äänestyskortti

Jos kaotat sinun äänestyskortin, sie voit saa uuen (ns. tuplaäänestyskortti). Tillaa uusi äänestyskortti ottamalla yhteyttä sinun seurakunthaan. Sie saatat kans tilata sen sivulta svenskakyrkan.se/kyrkoval. Uusi äänestyskortti lähätethään väestörejisterin kirjotethuun osotheesheen.

Vaalitulos

Kun äänestyspaikat ja etukäenäänestys on suljettu 19 syyskuuta, äänet alethaan räknämhään. Äänet rejistreerathaan digitaalisesti. Äänitten räkinkiä saattaa seurata sivula svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Koronavarma kirkkovaali

Ruottin kirkko pyrkii varmistamhaan, ette jokhainen, joka haluaa äänestää, voipi tehhä sen varmala ja turvala tavala. Kansanterhveysviraston neuvonan perustheela vaaliorganisasjuuni on ottanu huomihoon, ette koronapandemian tilane saattaa vaalin aikana syyskuussa olla samanlainen kun kevväilä 2021. Tämän vuoksi äänestyspaikoila olthaan valmhiina ottamhaan käythöön pleksiklasit, käsisprii ja selvät ohjeet äänestäjile.

Tartuntariskin ja ahtauven välttämiseks:

 • Äänestä mielelhään etukätheen. Etukäenäänestyspaikat aukasthaan 6 syyskuuta ja ne on auki vaalipäivhään 19 syyskuuta asti.
 • Äänestä preivin kautta. Sen sie voit tehhä varsin kun sie olet saanu sinun äänestyskortin. Muista, että preivi häätyy olla perilä viimisthään 17 syyskuuta. Preiviäänestyspakeettia saapi seurakunnan ja kirkkoherran kontturista.
 • Jos sulla on vaikeuksia päästä äänestyspaikale eli etukäenäänestyspaikale, sie saatat äänestää ombyytin kautta. Sillon sie tarttet preiviäänestyspakeetin. Preiviäänestyspakeettia saapi seurakunnan ja kirkkoherran kontturista.
 • Äänestys- ja etukäenäänestyspaikoila annethaan tietoja siittä, kuinka ahtautta ja tukkimista saattaa välttää. Seuraa ohjeita ja huomaa toisia.

Vaalipuhelinpalvelu aukasthaan 30 elokuuta telefoonissa 010-18 19 400. Sitä ennen sie saatat soittaa Ruottin kirkon puhelinväkselhiin 018-16 95 00.

Lissää tietoja kuinka äänestää preivin ja ombyytin kautta

Se joka haluaa saattaa äänestää preivin ja ombyytin kautta. Sie tarttet yhen preiviäänestyspakeetin ette saattaa tehhä sen. Sen sie eli joku muu saattaa noutaa sulle seurakunnan eli kirkkoherran kontturista. Sie saatat kans tilata sen soittamalla vaalipalvelhuun: 010-18 19 400. Sitä ennen sie saatat soittaa Ruottin kirkon väkselhiin 018-16 95 00.

Preiviäänestyspakeetissa on vaaliseteliä ja kyvertti jokhaisele vaalile, yks kyvertti preivi- ja ombyytiäänestyksele ja yks ulkokyvertti, niile jokka haluavat äänestää preivin kautta. Se sisältää kans tietoja kuinka äänestethään preivin ja ombyytin kautta.

Näin sie tehet kun äänestät preivin ja ombyytin kautta.

 1. Jos sulla ei ole numineerinkiryhmän ommaa valiseteliä sie saatat kirjottaa numineerinkiryhmän nimen tyhjään plankki vaalisetelhiin. ¨
 2. Sie panet yhen vaalisetelin jokhaisheen vaalhiin (valkea valiseteli kirkkovaltuusthoon, roosa vaaliseteli hiippakunnan valtusthoon, keltanen vaaliseteli kirkkokouksheen) yhteen vaalikyverthiin ja liimaat kiini sen.
 3. Kahen toistajan silmitten eessä sie panet sen kiiniliimatun vaalikyvertin preivi- ja ombyytinäänestyksen kyverthiin (K4) joka on preiviäänestyspakeetissa. Liimaa kiini kyvertti.
 4. Kirjota preivi- ja ombyytiäänestyskyverthiin (K4) sinun henkilönumerot ja allekirjotus. Net on vakkuutuksena siittä, ette sie olet äänestäny oikeala tavala.
 5. Kaksi toistajaa varmistavat heän allekirjotuksilla samassa preivi- ja ombyytiäänestyskyvertissä (K4), ette he on nähneet sinun kirjottaa alle kyverthiin. Toistajat pitävät olla vähhiinthään 18 vuotta eli vanheemat.

Jos aiot äänestää ombyytin kautta sie piät seurata näitä ohjeita:

 • Ombyyti viepi kyvertin (K4) äänestys- eli etukäenäänestyspaikale. Äänestyskortti häätyy ottaa mukhaan, jos ääni annethaan etukäenäänestyspaikassa, mutta se on hyvä ottaa mukhaan kans vaikka se jätethään sinun äänestyspaikassa.
 • Ombyyti jättää sinun preiviäänen ja kirjottaa hänen nimen, henkilönumerot ja osotheen ja toistaa allekirjotuksella, ette sie olet allekirjottanu kyverthiin merkityn vakkuutuksen. Ombyyti pittää saattaa lekitimeerata ittensä. Hän häätyy olla vähhiinthään 18 vuotta.

Jos äänestät preivin kautta, nouvata seuraavia ohjeita sen jälkhiin, kun olet allekirjottanut kyvertin ja saanu siihen kahen toistajan allekirjotukset:

 • Laita kyvertti (K4) tarkoitethuun preiviäänen ja äänestyskortin kyverthiin (K5) yhessä sinun äänestyskortin kans.
 •  Huomio! Pane äänestyskortti sillä tavala, ette hiippakuntavaltuuston osote näkkyy kyvertin oikeanpuolen klasissa, ja vaalilautakunnan ja  vaalidistriktin tiot ja sinun numero vaalilistassa näkyvät kyvertin vasemanpuolen klasissa.
 • Pane kyvertti preiviloovhaan . Postimerkkiä ei tartte.

Huomio! Pane posthiin kyvertti niin, ette se tullee perile viimisthään 17 syyskuuta.

Lissää tietoja

Vaalipalvelu aukea 30 elokuuta ja sinne mennee soittaa telefoonila 010-18 19 400. Sitä ennen sie saatat kontaktata Ruottin kirkon väkselin: 018-16 95 00. Sie saatat kans lähättää epostia kyrkoval@svenskakyrkan.se