Tematiskt kyrkomöte 2019 - Undervisning

Här publiceras besluten.

Gudstjänstutskottets betänkande 2019:6
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar Gudstjänstutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning. 

Gudstjänstutskottet anser att begreppet lärande, mer än undervisning, är viktigt för gudstjänstens sammanhang. 

Utskottet ser det som centralt att barn och unga får möta vuxna i generationsöverskridande gudstjänster. Utskottet vill därför gärna se att kyrkostyrelsen i sitt fortsatta arbete med lärande och undervisning initierar en fördjupad reflektion över hur vägen från ålderssegregation till generationsöverskridande gudstjänster ser ut.

Utskottet betonar att musik har en viktig plats i kyrkans liv. I syfte att förvalta det musikaliska arvet bör kyrkostyrelsen stärka sin samverkan med andra kulturbärande institutioner i samhället och samtidigt värna kyrkans särart. Kyrkostyrelsen bör även stödja stiften i deras arbete med att trygga en god framtida kompetensförsörjning genom att verka för en ökad rekrytering av kyrkomusiker.

Vidare finns en förväntan på att kyrkostyrelsen ger Svenska kyrkans musikråd tillräckliga resurser för att skapa ny mässmusik och för att integrera olika musiktraditioner i den liturgiska musiken, enligt tidigare kyrkomötesbeslut.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse
2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Gudstjänstutskottet anfört beträffande undervisning.

Organisationsutskottets betänkande 2019:4
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar Organisationsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning, beslutspunkt 3, att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning.

Utskottet har valt att behandla beslutspunkt tre huvudsakligen med utgångspunkt i de för utskottet föreslagna frågeställningarna. Utskottet vill i korthet föra vidare följande utgångspunkter för kyrkostyrelsens fortsatta arbete. För att nå framgång i arbetet med att organisera programmet för lärande och undervisning som en rörelse menar utskottet att det är av avgörande betydelse att rörelsen tar sin utgångspunkt i de lokala sammanhangen på församlingsnivå. Det övergripande syftet för arbetet med att organisera programmet som en rörelse är att alla – förtroendevalda, ideella och anställda – ska känna sig som bärare av programmet. När det gäller frågan om effektivare samverkan kring undervisningsuppdraget menar utskottet att utmaningen till stor del ligger i att hitta former för att på ett effektivare sätt sprida information om vad som redan idag sker på de olika nivåerna inom kyrkan. Det handlar alltså snarare om att finna och utveckla ändamålsenlig informations- och kunskapsspridning än att tillsätta ökade resurser. Genom utvecklandet av nya, moderna plattformar och verktyg, med bättre möjligheter till samverkan, menar utskottet att informationsflödet kan öka på ett betydande sätt. Vad gäller frågan om att stärka det flerspråkiga arbetet, menar utskottet att det är av avgörande betydelse att integrera personer med ett annat språk som en resurs i församlingslivet. Det är också viktigt att församlingar i sitt arbete med att rekrytera personal beaktar och värdesätter flerspråkighet utifrån de behov som finns inom församlingens upptagningsområde.

Utskottet menar att det finns goda samverkanseffekter mellan arbetet med undervisning och lärande och kyrkans arbete på den offentliga arenan, såtillvida att de undervisande perspektiven kan finnas med som en motivering till kyrkans närvaro på den offentliga arenan, vilket innebär att närvaron blir teologiskt förankrad.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Organisations-utskottet anfört beträffande undervisning.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2019:3
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar Tillsyns- och uppdragsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning samt motion 2019:28 med förslaget
att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med förslag på hur det i kyrkoordningen kan anges att församlingen ska ha en plan för sin undervisning, samt att ge kyrkostyrelsen tillkänna vikten av att församlingarnas behov av teologiskt välutbildade lärare tillgodoses.

Utskottet föreslår att kyrkomötet beslutar att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Tillsyns- och uppdragsutskottet anfört beträffande undervisning.
Motionen föreslås avslås i sin helhet.

Kyrkomötet beslutar
1. att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Tillsyns- och uppdragsutskottet anfört beträffande undervisning,
2. att avslå motion 2019:28, punkt 1,
3. att avslå motion 2019:28, punkt 2.

Ekonomiutskottets betänkande 2019:4
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning

I  detta  betänkande  behandlar  Ekonomiutskottet  kyrkostyrelsens  skrivelse  2019:5  beslutspunkt  3  att  kyrkostyrelsen  i  sitt  framtida  strategiska  arbete  ska  beakta  vad  kyrkomötet anfört beträffande undervisning. Utskottet  anser  att  den  inslagna  vägen  med  gemensamma  system  och  i  förlängningen gemensamt lönecenter är rätt väg att gå, men vill lyfta kommunikationsproble-matiken  kring  detta.  Utskottet  ser  också  behov  av  ytterligare  stöd  kring  frågor  som  exempelvis GDPR, men att detta skulle kunna ske via stiften. Utskottet  vill  dock  påpeka  att  gemensamma  system  och  volymhantering  inte  är  den enda vägen att gå utan det måste också finnas utrymme för andra lösningar. För  att  stimulera  delande  av  erfarenheter  anser  utskottet  att  en  utveckling  av  nuvarande strukturer kan vara en framkomlig väg.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5  uppdra  till  kyrkostyrelsen  att  i  sitt  framtida  strategiska  arbete  beakta  det  Ekonomi-utskottet anfört beträffande undervisning.

Ekumenikutskottets betänkande 2019:3
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlar Ekumenikutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning.

Ekumenikutskottet konstaterar att dopet förenar alla kristna i en världsvid gemenskap som Svenska kyrkan är en del av. Svenska kyrkan träder framför allt fram som stift och församlingar och de nivåerna behöver rustas för att kunna leva i ljuset av den världsvida tillhörigheten. Inom områden som ekumenik, mission och religionsdialog är metoder som stärker möjligheterna till ömsesidigt lärande mycket viktiga. I sammanhanget är fortsatta satsningar bland barn och unga av särskild vikt.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 kyrkostyrelsens skrivelse
2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Ekumenikutskottet anfört beträffande undervisning.

Ekumenikutskottets betänkande 2019:3
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlar Ekumenikutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning.

Ekumenikutskottet konstaterar att dopet förenar alla kristna i en världsvid gemenskap som Svenska kyrkan är en del av. Svenska kyrkan träder framför allt fram som stift och församlingar och de nivåerna behöver rustas för att kunna leva i ljuset av den världsvida tillhörigheten. Inom områden som ekumenik, mission och religionsdialog är metoder som stärker möjligheterna till ömsesidigt lärande mycket viktiga. I sammanhanget är fortsatta satsningar bland barn och unga av särskild vikt.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Ekumenikutskottet anfört beträffande undervisning.

 

SAMHÄLLS- OCH KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2019:8
TEMATISKT KYRKOMÖTE 2019 – UNDERVISNING

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar Samhälls- och kulturutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning. Utskottet har samtalat utifrån frågeställningar om hur kyrkan kan stärka sin samhällsanalys, bättre använda digitaliseringen för undervisning, ta tillvara de kontaktytor som idag redan finns samt hur nya arenor kan utvecklas. Utskottet anser bland annat att vi borde se över hur kyrkans gemensamma kunskap används och hur man omsätter denna kunskap till handling, att Svenska kyrkans olika nivåer inte fullt ut har tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter. Utskottet uppmanar också alla inom kyrkan att ta tillvara på alla vardagliga samtal och låt dem bli ett tillfälle för undervisning.

Kyrkomötet beslutar 
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Samhälls- och kulturutskottet anfört beträffande undervisning.

Förvaltarskapsutskottets betänkande 2019:1
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar Förvaltarskapsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning.
Utskottet menar att kyrkans bebyggelser och den därmed samman-hängande kulturmiljön är viktiga resurser i undervisningen om bibelns berättelser och kyrkans historia och rekommenderar en bredare användning av dessa resurser.
Utskottet framhåller dagens klimatutmaningar som en avgörande kontext inom vilken kyrkans undervisning sker och föreslår därför att kyrkans delaktighet i skapelsens återupprättelse ska få en större betydelse i undervisningen.
Utskottet rekommenderar slutligen att alla beslut ska fattas och verksamhet bedrivas med kontinuerlig hänsyn till ekonomisk, ekologisk, social och andlig hållbarhet.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Förvaltarskapsutskottet anfört beträffande undervisning.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2019:8
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlar Kyrkolivsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 om undervisning. Utskottet välkomnar kyrkostyrelsens förslag till uttalande och tycker att texten i stora delar är mycket bra, men utskottet har några smärre förslag till justeringar i första avsnittet av uttalandet och föreslår i stället kyrkomötet att anta utskottets förslag till uttalande. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att avslå kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5.
Utskottet föreslår att kyrkomötet bifaller kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5, punkt 2 samt beaktar de perspektiv som utskottet anfört beträffande den strategiska satsningen för undervisning.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå kyrkostyrelsens förslag i KsSkr 2019:5, punkt 1,
2. att med anledning av kyrkostyrelsens förslag i KsSkr 2019:5, punkt 1, göra ett uttalande enligt utskottets förslag:

Här finns uttalandet publicerat.

3. bifalla kyrkostyrelsens förslag i KsSkr 2019:5, punkt 2,
4. att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5, punkt 3 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Kyrkolivs-utskottet anfört beträffande undervisning.