Organisationsutskottet 2022

Organisationsutskottets betänkande 2022:1
Förnyad genomgång av frågan om kyrkliga
begravningsbyråer

Sammanfattning

I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2022:4, Ändringar i kyrkoordningen m.m., avsnitt 1, Förnyad genomgång av frågan om kyrkliga begravningsbyråer. I skrivelsen föreslås att det ska vara tillåtet för församlingar att bedriva näringsverksamhet i form av kyrklig begravningsbyrå och att detta ska tydliggöras genom ett tillägg i kyrkoordningen i form av ett andra stycke i 2 kap. 2 §.
Utskottet tillstyrker i sak den av kyrkostyrelsen föreslagna ändringen att tillåta
kyrkliga begravningsbyråer, men anser att det tillägg som kyrkostyrelsen föreslår i kyrkoordningen behöver justeras, bland annat till följd av påpekanden från kyrkorättsnämnden. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet ska anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Under överläggningen lades även följande förslag fram av Anders Brunnstedt: kyrkomötet beslutar att avslå utskottets förslag till tillägg i 2 kap 2 § tredje stycket i kyrkoordningen. Kyrkostyrelsen får utfärda närmare bestämmelser om hur näringsverksamhet får bedrivas.

Kyrkomötet beslutar att
1. bifalla utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen,
bilaga 1, 
2. avslå Anders Brunnstedts under överläggningen framlagda förslag.

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:2
Kyrkostyrelsens mandat att tillhandahålla
administrativa tjänster

Sammanfattning

I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2022:4, Ändringar i kyrkoordningen m.m., avsnitt 2, Kyrkostyrelsens mandat att tillhandahålla administrativa tjänster.

Organisationsutskottet ser det som positivt och naturligt att kyrkostyrelsens
mandat att tillhandahålla administrativa tjänster till kyrkliga enheter på lokal- och
stiftsnivå ges ett tydligt stöd genom en uttrycklig bestämmelse i kyrkoordningen.
Utskottet understryker dock vikten av att de administrativa tjänster som kyrkostyrelsen nu och i framtiden tillhandahåller bygger på och förutsätter frivillighet från de enheter som vill utnyttja tjänsterna. Utskottet understryker också att finansieringen av de tillhandahållna tjänsterna även framgent bör ske på ett sådant sätt att den enhet som utnyttjar en tjänst också är den enhet som betalar den faktiska kostnaden för tjänsten.

Kyrkomötet beslutar att
anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen. 

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:3
Övriga ändringar

Sammanfattning

I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2022:4, Ändringar i kyrkoordningen m.m., avsnitt 3, Övriga ändringar. I skrivelsen föreslås några ändringar i kyrkoordningen och i kyrkomötets beslut (SvKB 1999:4) om Instruktion för kyrkostyrelsen.

Utskottet föreslår kyrkomötet att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i
kyrkoordningen och i kyrkomötets beslut om Instruktion för kyrkostyrelsen.

Kyrkomötet beslutar att
1. anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen,
2. anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkomötets beslut (SvKB 1999:4) om Instruktion för kyrkostyrelsen.

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:4
Kyrkomötets arbetsformer

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas dels presidiets skrivelse 2022:1, Kyrkomötets arbetsformer, dels två motioner som på andra sätt berör kyrkomötets arbetsformer. Utskottet instämmer i sak med presidiets förslag att det i kyrkoordningen och kyrkomötets arbetsordning ska införas bestämmelser som möjliggör för kyrkomötet att hålla tematiska kyrkomötessammanträden. Dock menar utskottet att de föreslagna bestämmelserna bör justeras i enlighet med kyrkorättsnämndens påpekanden och lämnar därför ett eget förslag. Utskottet bejakar också presidiets förslag att det ska hållas ett tematiskt kyrkomötes-sammanträde 2024 och att temat då ska vara Kyrkan i det offentliga rummet.

I motion 2022:38 föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkomötets presidium
att i förslaget till debattregler för 2023 års kyrkomöte utvidga talartiden i plenum. Utskottet ser, mot bakgrund av att ledarna för kyrkomötets nomineringsgrupper under en följd av år har varit överens i fråga om talartiden, inte något behov av att nu uppdra till kyrkomötets presidium att i sitt förslag till debattregler för 2023 utöka talartiden.

I motion 2022:43 föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkomötets presidium
att återkomma till kyrkomötet med förslag till ändringar i kyrkomötets arbetsordning som innebär en möjlighet att ställa frågor och interpellationer i kyrkomötet. Utskottet menar att de skäl som låg bakom att frågedebatten en gång avskaffades alltjämt är giltiga.
Till betänkandet finns en reservation.

Under överläggningen lades även följande förslag fram av David Castor: Kyrkomötet beslutar att göra följande tillägg till 1 kap 3a § i arbetsordningen för kyrkomötet: ”kyrkomötet får under en mandatperiod hålla ett sammanträde som behandlar ett eller flera särskilda ämnen (tematiskt kyrkomötessammanträde) ”.

Kyrkomötet beslutar att
1. anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen, bilaga 1,
2. anta utskottets förslag till ändringar i kyrkomötets beslut (SvKB 1999:3) om
arbetsordning för kyrkomötet, bilaga 2,
3. avslå David Castors under överläggningen framlagda förslag
4. år 2024 genomföra ett tematiskt kyrkomötessammanträde,
5. temat för det tematiska kyrkomötessammanträdet 2024 ska vara Kyrkan i det offentliga rummet,
5. avslå motion 2022:38,
6. avslå motion 2022:43. e skäl som låg bakom att frågedebatten en gång avskaffades alltjämt är giltiga.

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:5
Valfrågor

Sammanfattning

I betänkandet behandlas fem motioner som på olika sätt berör valfrågor. Motion
2022:1 berör frågor om plombering av valurnor, valsedlars utformning och digital röstning. Motion 2022:7 punkterna 3 och 4 handlar om tidpunkt för kyrkovalet respektive kriterier för registrering av nomineringsgrupper. Vidare behandlas motion 2022:30 som berör inskränkt valbarhet till kyrkomötet respektive motion 2022:63 som handlar om parlamentarisk utredning om indirekta val. Slutligen behandlas även motion 2022:81 som berör procentspärr till kyrkomötet samt frågan om fördelning av utjämningsmandat. Utskottet föreslår bifall till motion 2022:81 och att övriga motioner ska avslås.
Till betänkandet finns sju reservationer och fem särskilda meningar.

Under överläggningen lades även följande förslag fram av Linda Sjöö: Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag på hur nationella listor skulle kunna användas i de fall där lokal lista till kyrkomötet saknas.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:1, punkt 1.
2. avslå motion 2022:1, punkt 2.
3. avslå motion 2022:1, punkt 3.
4. avslå motion 2022:7, punkt 3.
5. avslå motion 2022:7, punkt 4.
6. avslå motion 2022:30.
7: avslå det av Linda Sjöö under överläggningen framlagda förslag 
8. avslå motion 2022:63.
9. bifalla motion 2022:81, punkt 1.
10. bifalla motion 2022:81, punkt 2.

Organisationsutskottets betänkande 2022:6
Barnkonsekvensanalyser

Sammanfattning

I betänkandet behandlas två motioner, 2022:19 som avser obligatoriska barnkonsekvensanalyser för beslutande och verkställande organ samt 2022:60 som avser utvärdering av effekter av barnkonsekvensanalyser. Utskottet konstaterar att det redan finns tillfredsställande bestämmelser i kyrkoordningen som behandlar när barnkonsekvensanalyser ska genomföras. Vidare anser utskottet att en utvärdering av arbetet med barnkonsekvensanalyser i enlighet med vad som föreslås i motion 2022:60 inte ska genomföras av kyrkostyrelsen.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:19.
2. avslå motion 2022:60, punkt 1.
3. avslå motion 2022:60, punkt 2.

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:7
Mission som församlingens grundläggande uppgift

Sammanfattning

I betänkandet behandlas tre motioner, 2022:3 som avser en omformulering av 2 kap. 1 § kyrkoordningen, 2022:7 som avser organisation för missionsbefallningen samt 2022:45 som avser församlingens grundläggande uppgift. Tillsyns- och uppdragsutskottets yttrande har inhämtats avseende läroarbete i motion 2022:3 och 2022:45.
Utskottet föreslår att samtliga motioner i betänkandet ska avslås. Dock framhåller utskottet att församlingens grundläggande uppgift är en och att det är betydelsefullt att kontinuerligt reflektera över vad det betyder.
Till betänkandet finns tre reservationer och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:3.
2. avslå motion 2022:7, punkt 1.
3. avslå motion 2022:7, punkt 2.
4. avslå motion 2022:45.

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:8
Församlingsrådets ansvar och uppgifter

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2022:27 i vilken föreslås att kyrkostyrelsen ska ges i uppdrag att återkomma till kyrkomötet med förslag till ändringar i kyrkoordningen som förtydligar vilka som är församlingsrådets uppgifter och som stärker församlingsrådens lokala ansvar, beslutsrätt och självständighet. Utskottet, som har förståelse för att det kan finnas behov av tydlighet kring vad som är församlingsrådets uppgifter, menar att en sådan kyrkoordningsreglering som motionärerna önskar inte är rätt väg att åstadkomma en sådan tydlighet och föreslår avslag på motionen.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:27.

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:9
Sammanläggningar av församlingar och pastorat

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2022:62 med förslag om att kyrkostyrelsen ska
initiera en stiftsvis undersökning av resultatet av sammanläggningar av församlingar och pastorat. Utskottet delar motionärens uppfattning att det är viktigt att utvärdera gjorda sammanläggningar, men anser att en utvärdering inte ska genomföras av kyrkostyrelsen utan bör vara en fråga för stiften.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:62.

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:10
Församlingstillhörighet och lagen om Svenska kyrkan

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2022:68 i vilken det föreslås att kyrkostyrelsen ska ges i uppdrag att begära hos regeringen att 4 § i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan stryks, alternativt revideras. Utskottet föreslår avslag på motionen.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:68.

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:11
Kostnaderna i begravningsverksamheten

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2022:39 i vilken föreslås att kyrkostyrelsen dels ska ges i uppdrag att utreda orsakerna till de påtagligt ökade begravningskostnaderna inom Svenska kyrkan, dels ta fram samverkansmodeller för att uppnå en större kostnadseffektivitet och ökad kompetensutveckling inom begravningsverksamheten. Utskottet menar att det finns ett behov av att utreda orsakerna bakom de ökande
kostnaderna i begravningsverksamheten och föreslår bifall till motionens första punkt. Däremot menar utskottet att ett bifall till motionens andra punkt vore att föregripa den föreslagna utredningen varför utskottet föreslår att denna punkt ska avslås.Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att:
1. bifalla motion 2022:39, punkt 1,
2. avslå motion 2022:39, punkt 2.

Organisationsutskottets betänkande 2022:12
Kyrkostyrelsens deltagande i ärkebiskopsval

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2022:84 i vilken det föreslås en ändring i 8 kap. 27 § punkt 2 kyrkoordningen, som reglerar var kyrkostyrelsens ledamöter ska rösta i ärkebiskopsval. I motionen föreslås att bestämmelserna ändras så att kyrkostyrelsens ledamöter röstar i sina respektive hemstift. Utskottet ser positivt på förslag som syftar till förenkling och effektivisering. Förslaget i motionen synes även vara i linje med vad som lyfts i motivskrivningarna till bestämmelserna om biskopsval. Enligt utskottets mening torde dock detsamma kunna sägas även om andra röstningsformer, som inte belyses i motiven till motionen. Det finns även en risk med att anta bestämmelser som inte varit föremål för utredning. Utskottet anser också att det
behövs fungerande rutiner om kyrkoordningen ändras på så sätt som motionärerna föreslår. Utskottet föreslår därför att motionen avslås. 

Under överläggningen lades även följande förslag fram av Olle Reichenberg: kyrkomötet beslutar att lydelsen i 8 kap 27 § punkt 2 kyrkoordningen ska ändras till följande: ”kyrkostyrelsens ledamöter deltar tillsammans med stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter i det stift där respektive kyrkostyrelseledamot är kyrkobokförd”. 

Kyrkomötet beslutar att:
1. avslå motion 2022:84, punkt 1,
2. avslå motion 2022:84, punkt 2
3. avslå det av Olle Reichenberg under överläggningen framlagda förslag.

 

Organisationsutskottets betänkande 2022:13
Verksamhetsberättelse 2021 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas verksamhetsberättelse 2021 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd.

Kyrkomötet beslutar att:
lägga verksamhetsberättelse 2021 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd till handlingarna.