Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organisationsutskottet 2019

Här publiceras besluten.

Organisationsutskottets betänkande 2019:1
Vissa frågor om biskopsval

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar Organisationsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:4, Ändringar i kyrkoordningen m.m., avsnitt 3, Vissa frågor om biskopsval. I skrivelsen föreslås ändringar avseende dels vissa administrativa frågor om biskopsval i 8 kap. kyrkoordningen, dels att kravet på prästexamen före prästvigning för den som valts till biskop i 31 kap. kyrkoordningen ska tas bort. Utskottet  föreslår  att  kyrkomötet  ska  bifalla  utskottets  förslag  till  ändringar  i  kyrkoordningen. Utskottet tillstyrker i sak de av kyrkostyrelsen föreslagna ändringarna i 8 kap. kyrkoordningen, däremot inte ändringen i 31 kap.  Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kyrkomötet beslutar 
att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

Organisationsutskottets betänkande 2019:2
Direkta val

Sammanfattning

I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2019:4 Ändringar i kyrkoordningen m.m., avsnitt  4,  Direkta  val.  I skrivelsen föreslås vissa ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om direkta val. Det föreslås bland annat att minst en röstningslokal inom varje valnämnds ansvarsområde ska på valdagen hållas öppen under samma tid som gäller som grundläggande minimikrav för vallokaler. Vidare föreslås att alla som röstar i kyrkovalen måste kunna styrka sin identitet. Det föreslås även att endast den som har sådan utbildning som behövs för uppdraget får utses till valförrättare eller röstmottagare. Därtill föreslås att det i kyrkoordningen uttryckligen ska framgå att antalet ersättare i valnämnden ska utgöra minst hälften av antalet ledamöter, att kyrkoherden ska ges närvarorätt på valnämndens sammanträden samt att det ska återinföras en uttrycklig reglering om att valnämnden ska ha tillgång till  personal och övriga resurser i den omfattning som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra  sina  uppgifter.  Slutligen föreslås även några konsekvensändringar och justeringar i 38 kap. kyrkoordningen. Utskottet tillstyrker förslagen i sin helhet.

Kyrkomötet beslutar
att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

 

Organisationsutskottets betänkande 2019:3
Beslutsfattande på distans m.m.

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlas  kyrkostyrelsens  skrivelse 2019:4 Ändringar  i  kyrkoordningen  m.m.,  avsnitt  5, Beslutsfattande  på  distans,  och  avsnitt 6,  Övriga  rättelser.  I avsnitt 5 föreslås att det i kyrkoordningen och i kyrkostyrelsens instruktion ska införas bestämmelser som möjliggör deltagande i beslutsfattande på distans i sammanträden med  beslutande  och  verkställande  organ,  exklusive  kyrkomötet. I  avsnitt 6   föreslås rättelser i kyrkoordningen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Utskottet  föreslår  kyrkomötet  att  anta  kyrkostyrelsens  förslag  till  ändringar  i  kyrkoordningen  och  Kyrkomötets  beslut  (SvKB  1999:4)  om  Instruktion  för  kyrkostyrelsen. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Kyrkomötet beslutar att1. anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen,2. anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkomötets beslut (SvKB 1999:4) om Instruktion för kyrkostyrelsen

Kyrkomötet beslutar

1. att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen,

2. att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkomötets beslut (SvKB 1999:4) om Instruktion för kyrkostyrelsen. 

ORGANISATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2019: 4
TEMATISKT KYRKOMÖTE 2019 – UNDERVISNING

Sammanfattning
I detta betänkande behandlar Organisationsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning, beslutspunkt 3, att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning.

Utskottet har valt att behandla beslutspunkt tre huvudsakligen med utgångspunkt i de för utskottet föreslagna frågeställningarna. Utskottet vill i korthet föra vidare följande utgångspunkter för kyrkostyrelsens fortsatta arbete. För att nå framgång i arbetet med att organisera programmet för lärande och undervisning som en rörelse menar utskottet att det är av avgörande betydelse att rörelsen tar sin utgångspunkt i de lokala sammanhangen på församlingsnivå. Det övergripande syftet för arbetet med att organisera programmet som en rörelse är att alla – förtroendevalda, ideella och anställda – ska känna sig som bärare av programmet. När det gäller frågan om effektivare samverkan kring undervisningsuppdraget menar utskottet att utmaningen till stor del ligger i att hitta former för att på ett effektivare sätt sprida information om vad som redan idag sker på de olika nivåerna inom kyrkan. Det handlar alltså snarare om att finna och utveckla ändamålsenlig informations- och kunskapsspridning än att tillsätta ökade resurser. Genom utvecklandet av nya, moderna plattformar och verktyg, med bättre möjligheter till samverkan, menar utskottet att informationsflödet kan öka på ett betydande sätt. Vad gäller frågan om att stärka det flerspråkiga arbetet, menar utskottet att det är av avgörande betydelse att integrera personer med ett annat språk som en resurs i församlingslivet. Det är också viktigt att församlingar i sitt arbete med att rekrytera personal beaktar och värdesätter flerspråkighet utifrån de behov som finns inom församlingens upptagningsområde.

Utskottet menar att det finns goda samverkanseffekter mellan arbetet med undervisning och lärande och kyrkans arbete på den offentliga arenan, såtillvida att de undervisande perspektiven kan finnas med som en motivering till kyrkans närvaro på den offentliga arenan, vilket innebär att närvaron blir teologiskt förankrad.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Organisationsutskottet anfört beträffande undervisning.

Organisationsutskottets betänkande 2019:5
Tema för kyrkomötet 2021

Sammanfattning

I betänkandet behandlas presidiets skrivelse 2019:1 Tematiskt kyrkomöte 2021 samt motionerna 2019:42 och  2019:45.  I skrivelsen föreslås  att  temat  för  ett  tematiskt  kyrkomöte 2021 ska vara Kyrkan i det offentliga rummet. Förslaget är villkorat av att det vid kyrkomötet år 2020 tas beslut om att 2021 års kyrkomöte ska vara tematiskt. I de nämnda motionerna föreslås alternativa förslag till teman för ett eventuellt tematiskt kyrkomöte 2021. Utskottet föreslår kyrkomötet att anta presidiets förslag till tema. Samtidigt föreslås att båda motionerna avslås.

Kyrkomötet beslutar
1. att bifalla presidiets förslag, under förutsättning att det kommer att genomföras  ett tematiskt kyrkomöte 2021, att temat för det tematiska kyrkomötessammanträdet 2021 ska vara Kyrkan i det offentliga rummet
2. att avslå motion 2019:42
3. att avslå motion 2019:45
4 att avslå till under överläggningen framlagt förslag att kyrkomötet beslutar, under förutsättning att det kommer att genomföras ett tematiskt kyrkomöte 2021, att temat för det tematiska kyrkomötet ska vara Mat, måltid och hälsa. 

Organisationsutskottets betänkande 2019:6
Verksamhetsberättelse 2018 för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån

Sammanfattning

I detta  betänkande  behandlas  verksamhetsberättelse 2018  för Svenska kyrkans arvodesnämnd  för  den  nationella  nivån. Organisationsutskottet föreslår  att  kyrko-mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkomötet  beslutar
att lägga  verksamhetsberättelse  2018 för Svenska  kyrkans  arvodesnämnd för den nationella nivån till handlingarna.

Organisationsutskottets betänkande 2019:7
Verksamhetsberättelse 2018 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Sammanfattning

I  detta  betänkande  behandlas  Svenska  kyrkans  valprövningsnämnds  verksamhetsberättelse för 2018. Organisationsutskottet föreslår att kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkomötet  beslutar: 
att lägga  verksamhetsberättelse  2018 för  Svenska  kyrkans  valprövningsnämnd till handlingarna.