Minnesord Stig Jönsson

Kyrkhults församlings tidigare kyrkoherde Stig Jönsson har avlidit 86 år gammal

 

Stig föddes i Bökemåla, Åryds församling. I ungdomen arbetade han hemma i föräldrarnas sågverksrörelse, men längtan efter att studera gjorde att han som 25-åring började på Prästgymnasiet i Göteborg. Efter studenten började Stig 1963 läsa teologi i Lund i avsikt att bli präst. Han prästvigdes i Lund fjärde Advent 1967. Nyårsdagen 1968 tillträdde Stig tjänsten som kyrkoadjunkt i Kyrkhults församling. Han var då redan känd bland många församlingsbor eftersom han under sin studietid predikat vid olika tillfällen samt hjälpt till med flera konfirmandgrupper, den första 1966. En hel busslast från Kyrkhult åkte för övrigt till Lund för att övervara prästvigningen 1967.

1977 utsågs Stig till kyrkoherde i Kyrkhult efter Magnus Johansson. Han kom att bli församlingen trogen under hela sin prästgärning. Han slutade sin tjänst 1999 i samband med pensioneringen. Som präst och själasörjare var Stig mycket uppskattad. Hans förkunnelse var Kristuscentrerad och av väckelsekaraktär.

I kyrkoherdetjänsten ingick på den tiden att vara ordförande i kyrkorådet. Kyrkoherden var även ansvarig för folkbokföringen. Det var många hembesök och Stig ledde även flera bibelstudiegrupper i både Kyrkhult och Vilshult. Han arbetade även med de kyrkliga ungdomsgrupperna. Tre kyrkliga syföreningar förväntade medverkan av prästen med andakt vid symötena och vid missionsauktionerna.  

Stig var en mycket social och utåtriktad person med god humor. Genom åren lärde han känna de flesta Kyrkhultsbor. Man kan utan överdrift säga att han var ”Stig” med stora delar av vår församling. Det var också en gammeldags ”öppen” prästgård med stor gästfrihet och många samlingar. Stig ställde alltid upp när han hade möjlighet. Han kunde t.ex. avbryta en semester för att åka hem och förrätta en vigsel eller begravning. Hustrun Barbro var kantor i Kyrkhult 1966-2001, alltså under mer än hela Stigs tjänstgöringstid, och de arbetade som ett team i de många olika gudstjänsterna och aktiviteterna. Allt detta tillsammans gjorde att många önskade Stig som officiant vid dop, vigsel och begravning ännu långt efter att han slutat kyrkoherdetjänsten. I samband med pensioneringen flyttade Stig och Barbro till en villa i Jämshög.

Vår församling känner stor tacksamhet över Stigs långa och hängivna gärning som präst i Kyrkhult. Frid över hans ljusa minne! 

                                            JAN OTTOSSON