Foto: Pexels

Vill du skriva?

Här finns tips till dig som är sugen på att skriva eller forska i något diakoninära ämne.

Var inte rädd för att söka vägar ut för dina texter. Att skriva är ett lärande. Skriv gärna tillsammans och ge varandra stöd i skrivande. Kanske en blogg, en debattartikel, en bokrecension, en podd eller andra sociala medier kan vara de första stegen i att skriva och formulera dina tankar om diakoni.

I Svensk kyrkotidnings diakoninummer (nr 3 och nr 9 varje år) finns möjlighet att publicera texter som handlar om den diakonala praktiken, debattartiklar eller sammandrag från din uppsats. Det kna även publiceras texter på det dikaonala temat i andra nummer. 

Det finns även en engelskspråkig tidskrift, Diaconia Journal som ges ut av forskningsnätverket ReDi. Diaconia Journal publicerar vetenskapliga artiklar, men också rapporter från praktiken.

Akademiskt skrivande


Kandidatuppsats

Kandidatuppsats, även kallad C-uppsats är ett ”självständigt arbete på grundnivån” omfattande 15 hp. Kandidatuppsats kan skrivas inom ramen för ett program eller som fristående kurs. Du är behörig att skriva uppsats på C-nivån i ett akademiskt ämne om du är godkänd på kurser ungefär motsvarande A och B-nivån i ämnet. Läs mer om behörighetsregler på antagning.se. Exempel på ämnen som kan vara aktuella är religionsvetenskap, sociologi, historia, folkhälsovetenskap eller psykologi.

Magister eller masteruppsats

Om du har en kandidatexamen sedan tidigare kan du fortsätta läsa på avancerad nivå och avlägga magister- eller masterexamen.

Magisterexamen omfattar 60 hp (ett års heltidsstudier) varav högst 15 hp kan vara kurser från grundnivån (dock får du inte räkna kurser som ingår i din kandidatexamen). Magisteruppsatsen kallas också D-uppsats, och omfattar 15 hp.

Masterexamen omfattar 120 hp (varav 60 hp kan vara en magisterexamen). Högst 30 hp totalt kan vara kurser från grundnivån (dock får du inte räkna kurser som ingår i din kandidatexamen). Masteruppsatsen, kallas också E-uppsats, omfattar vanligen 30 hp, men om du tidigare har skrivit magisteruppsats kan du skriva en masteruppsats på 15 hp.

Vilka program du är behörig till beror på vad du har för kandidatexamen. Läs mer på antagning.se om behörighetskraven för de masterkurser eller -program som du är intresserad av.

Exempel på svenska masterprogram där ett diakoninära ämne skulle kunna rymmas: 

Masterprogram i socialt arbete (finns på flera orter)

Masterprogram i Religionsvetenskap och teologi, Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap (Enskilda högskolan) eller Empirisk-praktisk inriktning (Uppsala) Religion, fred och konflikt (Uppsala)

Masterprogram i folkhälsovetenskap (flera orter)

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (flera orter) 

Det finns också möjlighet att läsa en diakoninära master utomlands, till exempel vid VID Vitenskapelige høgskole i Oslo, eller vid Åbo Akademi, som har ett magisterprogram i praktisk teologi (motsvarar en svensk master).

Forskarutbildning

För allmän behörighet till forskarutbildning behöver du ha en examen på avancerad nivå (magister eller master) och akademiska poäng motsvarande minst 240 hp.

Vanligen behöver du också en väl förberedd projektplan/projektbeskrivning för ditt tänkta avhandlingsämne. För att du ska kunna hävda dig i konkurrensen behöver din projektbeskrivning vara ganska långt kommen, så du får räkna med att avsätta en hel del tid för att arbeta med den tillsammans med din tänka handledare.

Forskarutbildning kan leda fram till en licentiatexamen (120 hp) eller doktorsexamen (240 hp). Vanligtvis blir du som doktorand anställd på universitetet under tiden du arbetar med din avhandling (max fyra år). Det förekommer också andra former av finansiering, som till exempel forskningsstipendier.

Tips

Ditt tänkta avhandlingsämne behöver anknyta till den forskning som bedrivs på den institution du vill söka till, så att du och din forskning bidrar till och drar nytta av forskningsmiljön. Om du har planer på forskning kan det därför vara klokt att välja att skriva din master på ett lärosäte där ditt tänkta avhandlingsämne kan passa in, så att du knyter kontakter och får hjälp i att skriva fram din forskningsidé.

Följande forskningsprogram kan vara av intresse för ett diakoninära avhandlingsämne: 

Människan i välfärdssamhället (Marie Cederschiöld högskola)

Forskarutbildning, Empirisk-praktiska studier av religion och teologi (Uppsala universitet)

Forskarutbildning, Kyrka i samtid (Enskilda högskolan)

Forskarutbildning, Diakoni, verdier och praksis (VID vitenskapelige högskole, Oslo)

Forskarutbildning Praktisk teologi (Åbo akademi)

Forskarutbildning Religionsvetenskap (Göteborgs universitet)

Forskarutbildning, Historisk-praktisk teologi eller Religionspedagogik, (Umeå universitet)