Aktiviteter

Här kan du läsa om kommande och genomförda arrangemang där projektet för kunskapsutveckling diakoni medverkar.

Kommande aktiviteter

Kyrkomötesuppdraget Diakonins kunskap, 24-25 september 2024

Uppdraget gavs till enheten för Diakoni och hållbar utveckling, avdelningen Kyrkoliv på Kyrkokansliet. Arbetet på Kyrkokansliet pågår tom 2024 och återrapporteras till kyrkomötet 2025.

En del teman i detta kyrkomötesuppdrag delas med vårt projekt Kunskapsutveckling Diakoni. Därför har det varit naturligt för projektet att gå in och bistå i arbetet med kyrkomötesuppdraget där vi blivit ombedda att bidra.

Våren 2023 var vi en referensgrupperna inför att finpanera arbete och våren 2024 är vi inbjudna till en uppföljande workshop för att titta på det material som hittills tagits fram och gemensamt fundera på framtida frågor om kunskapsutveckling kring församlingsdriven diakoni.

Arbete med kyrkomötesuppdraget diakonins kunskap kommer att avslutas med en konferens 24-25 september 2024 där vi fått förtroendet att leda inledningspasset.

Spridningskonferens

Konferensen är en del av kyrkomötesuppdraget Diakonins kunskap - om samhällssituation, kristen teologi och diakonala arbetsmetoder. 
Den 24–25 september, 2024

Läs mer på Svenska kyrkans intranät (kräver inloggning)

Tidigare aktiviteter

Praktik möter akademi

Vilka diakonala dilemman och frågor brottas ni med i er församling? Vad kan forskning bidra med i samtalet framåt? 7 maj samlade trestiftsprojektet ”Kunskapsutveckling Diakoni” församlingar från Norrköping, Falun, Västerås och Örebro till ett samtal om deras dilemman. Forskarna Martha Middlemiss lé Mon (CRS Uppsala universitet) och Stig Linde (Socialhögskolan i Lund) bidrog med sina perspektiv. Syftet med dagen var inte problemlösning, men att belysa, problematisera och lära för de utvecklingsarbeten församlingarna står i. Ord som summerade dagen var Inspiration, Vetgirighet, Tålamod-är-också-mod, Entusiasm, Fördjupning och Hopp. Läs en dokumentation från dagen här.

Digitalt nätverksmöte för praktiker

Vad behöver du eller din församling mer kunskap om inom församlingsdiakoni? Denna morgon få vi en kort presentation av projektet Kunskapsutveckling Diakoni –Västerås, Linköpings och Strängnäs stift i samverkan. Vi får sedan ett samtal om vad vi vet och inte vet om församlingsdiakoni och hjälps åt att peka på områden vi skulle vilja veta mer om och hur den kunskapen kan tas fram.

Hölls 18 januari, 23 januari och 11 mars

En första spaning efter hållbara strukturer

Under projektets första år 2023 samtalade vi med en rad olika aktörer – med lärosäten som Marie Cederschiölds högskola, Enskilda högskolan, Åbo akademi och Uppsala universitet, med Ideellt forum, med Svenska kyrkans unga, med doktorander och mastersexaminerade i diakoninära ämnen. De bidrog var och en till en större bild – vad behövs för en mer hållbar kunskapsförsörjning? Vem skulle kunna göra vad för att bidra till helheten? 
Här kan du läsa om något av det som kom fram

Hjärta för diakoni, 22 november

Den 22 november bjuder Equmeniakyrkan in till ett seminarium för praktiker inom diakonalt arbete med föreläsningar och workshops med koppling till diakoni. Eva Mari Karlsson Kempi och Lena Sjöberg, tillsammans med Jonas Ideström från Enskilda högskolan, kommer att hålla i en av workshoparna med titeln På spaning – forskning och diakoni. 

Samtal med masterexaminerade i diakoninära ämnen den 29 november 2023

Projektet samlade en grupp som skrivit masteruppsats i diakoninära ämnen till ett samtal om hur vidare studier kan möjliggöras och vunna kunskaper tas om hand.

Samråd med Svenska kyrkans unga i Linköpings stift 23 oktober 2023

Kunskapsproduktion för diakoni är på många sätt en framtidsfråga. Svenska kyrkans unga är därför en viktig samtalspartner för projektet Kunskapsutveckling Diakoni. Den 23 oktober träffade Susanna Löfgren och Lena Sjöberg representanter från Distriktsstyrelsen i Svenska kyrkans unga i Linköping för ett samtal om diakoni från ungas perspektiv: erfarenheter av bra och dåliga förhållningssätt, unga som utövare av diakoni och tankar om teologi och kunskap. Varmt tack till deltagarna för ett spännande samtal!

Medverkan på Fokus Diakoni, Sigtunastiftelsen, 12 oktober 2023

Eva Mari Karlsson Kempi och Lena Sjöberg medverkade vid Nätverket för främjande av diakonalt ledarskaps fördjupningsdagar på Sigtunastiftelsen. Tremat var Diakonins kunskap. Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter föreläste vi om hur en diakon kan närma sig studier på magister- och masternivå och forskarutbildning, och varför diakoners röst behövs i kunskapsproduktionen. Seminariet avslutades med gruppdiskussioner där deltagarnas egna forskningsidéer inventerades och konkretiserades. Tack Nätverket för inbjudan och alla deltagare för ett givande seminarium!

Samtal med doktorander i diakoninära ämnen den 11 september 2023 

Den 11 september genomfördes ett digitalt samtal med fyra doktorander i diakoninära ämnen. Vi samtalade om hur vägen till forskning sett ut för dem och vilka faktorer som kan underlätta för diakoner som vill söka sig till högre utbildning och forskning. Vi fick även höra mer om deras respektive forskningsprojekt och vad som är på gång. Varmt tack till deltagarna för ett givande samtal.

Samtal om diakonirelevant forskning och diakoniutveckling, 12 maj 2023

Deltagare från Svenska kyrkans enheten för forskning och analys och enheten för diakoni och hållbarhet, Enskilda högskolan, Marie Cederschiölds högskola, Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, Akademin för lederskap och teolog samt präster och dikaoner som är enangaerde i frågorna. Samtalet arrangerades av projektet för kunskpsutveckling diakoni och Jonas Ideström på Enskilda högskolan. 
Läs minnesanteckningar från mötet