Foto: Jan Faulkner/Shutterstock

Medlem

Som medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att kunna ta ut avgifter, skicka ut relevant information och inbjudningar till olika sammankomster m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och ev. telefonnummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782). Dina personuppgifter behandlas i vårt medlemsregister.

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss i vårt medlemsregister så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Vårt medlemsregister ligger också till grund för registeruttag över röstberättigade och valbara personer vid kyrkoval.