GDPR - Dataskyddsförordningen

Förordningen GDPR gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

GDPR - general data protection regulation

EU´s dataskyddsförordning blir svensk lag den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att ersätta den gamla PUL- personuppgiftslagen, och kommer innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

Här kan du läsa mer om dina rättigheter gällande personskydd

För Svenska kyrkan i Kungsör är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi hanterar personuppgifter på ansvarsfullt och respektfullt sett och vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är. Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Medlem i Svenska kyrkan 
Som medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss. Det kan exempelvis vara att kunna ta ut avgifter, skicka ut relevant information, bokning av förrättningar som exempelvis dop, vigsel och begravning, inbjudan till sorgegrupp, barnverksmahet m.m.
De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och ev. telefonnummer.
Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).
Dina personuppgifter behandlas i vårt medlemsregister.

Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse. Efter utförd förrättning gallras dina uppgifter regelbundet.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till oss.
Kyrkoherde Bengt-Olov Hedlund 0227-155 03
Dataskyddsombud Camilla Ahlin 0227-155 11
Mail: kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

Här nedan kan du ladda ner samtyckesblanketten gällande Kungsörs församling.